مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه
مجموع مدارک موجود 42389
  کتابخانه دانشکده علوم
مجموع مدارک موجود 8446
  کتابخانه دانشکده دامپزشکی
مجموع مدارک موجود 4837
  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 4837
  کتابخانه دانشکده کشاورزی
مجموع مدارک موجود 5500
  کتابخانه دانشکده ادبیات
مجموع مدارک موجود 28641
  کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
مجموع مدارک موجود 1222
  کتابخانه دانشکده هنر
مجموع مدارک موجود 1222
  کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت
مجموع مدارک موجود 2451
  پژوهشکده آرتمیاو جانوران آبزی
مجموع مدارک موجود 1598