مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه
مجموع مدارک موجود 42653
  کتابخانه دانشکده علوم
مجموع مدارک موجود 8480
  کتابخانه دانشکده دامپزشکی
مجموع مدارک موجود 4865
  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 10335
  کتابخانه دانشکده کشاورزی
مجموع مدارک موجود 5554
  کتابخانه دانشکده ادبیات
مجموع مدارک موجود 28641
  کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
مجموع مدارک موجود 1222
  کتابخانه دانشکده هنر
مجموع مدارک موجود 2655
  کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت
مجموع مدارک موجود 2451
  پژوهشکده آرتمیاو جانوران آبزی
مجموع مدارک موجود 1598
  دانشکده فنی و مهندسی خوی
مجموع مدارک موجود 0
  مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
مجموع مدارک موجود 0