مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آب‍ی‍اری‌ ب‍ا آب‌ ش‍ور و ت‍ی‍م‍ار اس‍ی‍د س‍ال‍ی‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ ص‍ف‍ات‌ روی‍ش‍ی‌ و ف‍ی‍ز   
2     ت‍أث‍ی‍ر آس‍پ‍ری‍ن‌ و ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آس‍پ‍ری‍ن‌- ف‍س‍ف‍ات‍ی‍دی‍ل‌ص‍ک‍ول‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌   
3     ت‍أث‍ی‍ر اب‍ع‍اد رف‍ت‍ار ره‍ب‍ری‌ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ی‍م‍ی‌ ب‍ازی‍ک‍ن‍ان‌   
4     ت‍أث‍ی‍ر ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‍ن‌خ‍ودروی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ت‍ص‍ادف‍ات‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ در ب‍زرگ‍راه‌ه‍ا   
5     ت‍أث‍ی‍ر ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‍ن‌خ‍ودروی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ت‍ص‍ادف‍ات‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ در ب‍زرگ‍راه‌ه‍ا   
6     ت‍أث‍ی‍ر ارت‍ف‍اع‌ ب‍ر ب‍ارآوری‌ و خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ی‍وه‌ زی‍ت‍ون‌   
7     ت‍أث‍ی‍ر اس‍ان‍س‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ارچ‍ی‌ ب‍ع‍د از ب‍رداش‍ت‌ گ‍لاب‍ی‌   
8     ت‍أث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ب‍ر رف‍ت‍ار اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا و ان‍ع‍ک‍اس‌ آن‌ در ب‍خ‍ش‌ واق‍ع‍   
9     ت‍أث‍ی‍ر ان‍دازه‌ دول‍ت‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ درک‍ش‍وره‍ای‍م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ MENA در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ک‍ش‍ور   
10     ت‍أث‍ی‍رای‍زوم‍ر+(- (R) (پ‍ول‍گ‍ون‌ ب‍ر روی‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌- ER در ب‍اف‍ت‌ ب‍ی‍ض‍ه‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍را   
11     ت‍أث‍ی‍ر ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍ر رش‍د ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌   
12     ت‍أث‍ی‍ر ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍رک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د - caryophyllene در ری‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍   
13     ت‍أث‍ی‍ر ب‍س‍ت‍ر ک‍اش‍ت‌، پ‍وش‍ش‌ ب‍ذر، ت‍اری‍خ‌ ک‍اش‍ت‌، دورآب‍ی‍اری‌ و م‍ب‍دأ ب‍ذر ب‍ر م‍ی‍زان‌ ج‍   
14     ت‍أث‍ی‍ر ب‍ه‍داش‍ت‌ وآم‍وزش‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌ص‍وری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار   
15     ت‍أث‍ی‍ر پ‍وش‍ش‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ آب‌ پ‍ن‍ی‍ر ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ لاک‍ت‍وپ‍راک‍س‍ی‍دا   
16     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز خ‍وراک‍ی‌ ک‍ورک‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ر ال‍ت‍ی‍ام‌ ج‍راح‍ت‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ زردپ‍ی‌ آش‍ی‍ل‌ در رت‌ :م‍ط   
17     ت‍أث‍ی‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍وع‌ گ‍ون‍ه‌ ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ خ‍اک‌ در ج‍ن‍گ‍ل‌   
18     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍رک‍ز ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ دی‍س‍ت‍ال‌ و پ‍روگ‍س‍ی‍م‍ال‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ای‌ م‍ه‍ارت‌   
19     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ت‍ای‌ چ‍ی‌ چ‍وان‌ ب‍ر ن‍ی‍م‍رخ‌ ل‍ی‍پ‍ی‍دی‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ق‍ن‍دی‌ خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌   
20     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ ح‍س‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر رش‍د ح‍رک‍ات‌ درش‍ت‌ و ظری‍ف‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ت‍