مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اخ‍ت‌ آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ آم‍ورف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ س‍ی‍ل‍ک‍ات‍ی‌- ف‍س‍ف‍ری‌- ب‍ورون‍ی‌ و ب‍   
2     س‍اخ‍ت‌ اب‍ررس‍ان‍اه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ (Bi, Pb)-2223 و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ آلای‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍زی‍   
3     س‍اخ‍ت‌ اب‍ر رس‍ان‍ای‌ Bi2+x Pb0.4 Sr2-x Ca2 Cu3 Oy و ت‍اث‍ی‍ر ت‍اب‍ش‌ ن‍وت‍رون‌ ب‍ر خ‍و   
4     س‍اخ‍ت‌ اب‍ررس‍ان‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ ف‍از ۲۲۲۳ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آلای‍ش‌ NB روی‌ خ‍واص‌ اب‍ر ر   
5     س‍اخ‍ت‌ اب‍ر رس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌o، cu ،ca ،sr ،pb ،bi وم‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍   
6     س‍اخ‍ت‌ اب‍ررس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ b(x) Sr(2) Ca(n) Cu(n+1) O(2n+4+y)   
7     س‍اخ‍ت‌ اب‍ر رس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ i(2-&)pb Sr2 Cax cU(x+1) O(2X+4+Y)   
8     س‍اخ‍ت‌ اب‍ررس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ &+ ۱۰o۳ cu۲ ca۲ sr۲pb) ،(Biوب‍ررس‍ی‌ ع‍   
9     س‍اخ‍ت‌ اب‍ررس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ ف‍از 2223 و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آلای‍ش‌ Y و Ba ب‍ر   
10     س‍اخ‍ت‌ اب‍ر رس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ ف‍از ۲۲۲۳ وب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آلای‍ش‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌   
11     س‍اخ‍ت‌ اب‍ر رس‍ان‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ ف‍از وب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آلای‍ش‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌ ب‍رر   
12     س‍اخ‍ت‍ار- 4ج‍داس‍ازی‌ه‍ا در م‍ت‍روی‍ده‍ای‌- 4 ه‍م‍ب‍ن‍د   
13     س‍اخ‍ت‍ار- h ب‍ردار در ی‍ک‌ م‍ت‍روی‍د پ‍رداخ‍ت‌ ش‍ده‌   
14     س‍اخ‍ت‍ار ارت‍ش‌ ای‍ران‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ت‍ا آغ‍از م‍ش‍روطه‌   
15     س‍اخ‍ت‍ار ان‍ق‍لاب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌   
16     س‍اخ‍ت‍ار ای‍ده‌ آل‌ ن‍ی‍م‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ت‍ب‍دی‍ات‌ خ‍طی‌ ب‍ا ک‍ران‌ ب‍الا روی‌ پ‍وچ‍ی‌ ی‍ا ن‍ق‍ص‌ ش‍ان‌   
17     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ات‍ری‌ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌ ت‍ر و خ‍ش‍ک‌   
18     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ذر   
19     س‍اخ‍ت‍ار ج‍داس‍ازی‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ در م‍ت‍روی‍د ه‍ا   
20     س‍اخ‍ت‍ار ج‍دی‍د پ‍ل‌ ب‍راون‍ی‌ در روش‌ ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ م‍ال‍ی‌