کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دام‍ه‍ا --ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ی‍وان‍ه‍ا --ت‍غ‍ذی‍ه‌
زی‍ت‍ون‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌
دام‍ه‍ا --ت‍غ‍ذی‍ه‌
اس‍ی‍ده‍ای‌ آم‍ی‍ن‍ه‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ دام‍ه‍ا
ح‍ی‍وان‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
دام‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دام‍ه‍ا --ت‍غ‍ذی‍ه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ل‍وط
ع‍ل‍وف‍ه‌ س‍ی‍ل‍وی‍ی‌
دام‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ام‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ات‍ور
ع‍طری‍ان‌، پ‍ژم‍ان‌
ف‍ول‍ر، روی‌، ۱۹۳۳-
دم‍ل‍و، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
ج‍ام‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ک‌ دون‍ال‍د، پ‌.
ج‍راح‌ب‍اش‍ی‌ رض‍وی‌، اح‍م‍د
ک‍ی‍رش‌گ‍س‍ن‍ر، م‍ان‍ف‍رد
ک‍ری‍م‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۴۸-
ک‍لان‍ت‍ر ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍اوی‍د
ت‍اب‍ش‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
م‍رز دان‍ش‌ آب‍ن‍گ‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
آی‍ی‍ژ
 
   
   
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای تغذیه دام و طیور
کریمی ، احمد،۱۳۴۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ک۴‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام
تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ت۶۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پروبیوتیکها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور
فولر، روی ، ۱۹۳۳- ؛  تهران نوربخش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ف۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام
مک دونالد، پ . ؛  تبریز تابش   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌م۲‌ت۷‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جیره نویسی دام و طیور
صفامهر، علیرضا ؛  رشت حق شناس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ص۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تغذیه دام :شامل اصطلاحات تغذیه دام ، طیور و آبزیان :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، مسعود ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۴/۶۵‬,‭‍ه۲‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی
کلانتر نیستانکی ، مجید ؛  تهران مرز دانش آبنگاه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسیدهای آمینه در تغذیه دامها
دملو، فلیکس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۸‬,‭‍ف‍لا ۸د۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام
کیرش گسنر، مانفرد ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ک۹‌ت ۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه غذائی دام
جراح باشی رضوی ، احمد ؛  [اهواز] دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ج۴‌ب۴‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه دام
جامعی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ج ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرآورده های فرعی زیتون در تغذیه دام
رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۲۵۹‬,‭ز۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام ، طیور و آبزیان
هاشمی ، مسعود ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‍ه۲‌ت۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی در تغذیه دام و طیور
ماتور ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۷‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه سیلاژ در نشخوارکنندگان
عطریان ، پژمان ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۹۵‬,‭‌ع۶‌ت۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جامع سمینار کاربرد میوه بلوط در تغذیه دام و صنایع یاسوج ۲۸ - ۲۹ مهرماه ۱۳۶۱
سمینار کاربرد میوه بلوط در تغذیه دام و صنایع (۱۳۶۱ :یاسوج ) ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۳۹۷‬,‭‌ب۸‌س۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیره نویسی دام و طیور
نوروزیان ، محمدعلی ؛  تهران نوربخش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام
تهران آییژ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ت۶۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه حیوانات اهلی و انسان
هاشمی ، مسعود ؛  [تهران ] فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‍ه۲‌م۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
غذاهای دام و طیور و روش های نگهداری آنها
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌غ۶‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2