کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ --ک‍م‍ی‌
گ‍اوم‍ی‍ش‍ه‍ا --پ‍رورش‌
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
خ‍اک‌ -- ف‍رس‍ای‍ش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ دوس‍ت‍ی‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ زای‍ی‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --ج‍راح‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ن‍دق‌ -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۳۹۸-۳۵۸ ق‌ .م‍ق‍ام‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍واد غ‍ذائ‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌( ع‌)، ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ --.اص‍ول‌ دی‍ن‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ع‍ل‌، رات‍ان‌
ب‍راون‌، راب‍رت‌
ف‍ره‍وم‍ن‍د، پ‍روی‍ز
اس‍وام‍ی‍ن‍ات‍ان‌، ام‌.
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
دق‍ر، ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
س‍ی‍د ع‍ب‍اس‌زاده‌، م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
دی‌، روب‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در
ب‍رادران‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
وال‌،ری‍چ‍ارد
ق‍دم‍ی‍اری‌، ک‍رم‍ع‍ل‍ی‌
ج‍ی‍م‍ز، س‍ی‍روی‍ن‌
رض‍اپ‍ور ق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۲-
ن‍وری‌، س‍ی‍روس‌
ش‍ارم‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، ش‍اه‍د و ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه واکنشهای افزایشی هسته دوستی حلقه زایی
برادرانی ،مهدی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۲، DQ،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ۱۷-۱۹ مهرماه ۱۳۸۰ - ارومیه
سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ( سومین :۱۳۸۰ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۶۴‬,‭‌س۸۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی
براون ، رابرت ؛  تهران ، ارومیه دانشگاه ارومیه , آرویچ   ، ۱۳۸۱ ,
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مواد غذایی
جیمز، سیروین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۵۴۱‬,‭‌ج۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرورش گاومیش
فرهومند، پرویز ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجم النحو :فرهنگ عربی - فارسی
دقر، عبدالغنی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ف۲د۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران ، ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران ( اولین :۱۳۸۲ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۱/۳‬,‭‌ک۸‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عدالت در اندیشه امام علی (ع )
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ع۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات نخستین کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران . ...
کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ( نخستین :۱۳۸۱ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲‬,‭‌ک۸‌چ۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه . ...
کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ( نخستین :۱۳۸۱ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲‬,‭‌ک۸۷‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و فن آوری نفت
نوری ، سیروس ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۹۰‬,‭‌ن۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حشره شناسی دامپزشکی
وال ،ریچارد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۱۰‬,‭و۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مدیریت آموزشی
سید عباس زاده ، میر محمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌س۹۴‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی
اسوامیناتان ، ام . ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۵۴۱‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در فرسایش خاک
لعل ، راتان ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۶‬,‭‌ل۷ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرورش فندق ، بادام ، گردو
شارما ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ، دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف۹‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرح و ترجمه مقامات بدیع الزمان همدانی (همراه با تحلیل صرفی و بلاغی و تعلیقات و برافزوده ها( برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی و عربی )
قدمیاری ، کرمعلی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۳۹۰۲‬,‭‌م۷‌ق۴۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده ، براساس سر فصل درسی تعیین شده از طرف شورای عالی برنامه ریزی درسی
رضاپور قهرمانلو، براتعلی ، ۱۳۴۲- ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه ، شاهد و ایثارگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۳/۵‬,‭ر۶‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9