کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍دع‍ام‍ری‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ا
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ورزش‍ی‌
ت‍ئ‍وری‌ ه‍ای‌ ادراک‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- ت‍م‍ری‍ن‌
اس‍پ‍ان‍س‍رش‍ی‍ب‌ ورزش‍ی‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌
اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ورزش‍ی‌
ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورزش‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‌پ‍ور، س‍م‍ی‍ه‌
وی‍ره‍د، رول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ، اژدر
م‍ل‍ک‍ی‌ ، ب‍ه‍ن‍ام‌
ش‍ی‍خ‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، رض‍ا
س‍ی‍دع‍ام‍ری‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
ش‍ی‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍ش‍ی‍روزی‍ری‌، س‍ی‍اوش‌
س‍ی‍دی‌ ف‍ر، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ع‍رض‍ه‌، ک‍ی‍وان‌
ف‍رض‍ع‍ل‍ی‌پ‍ور ، س‍ل‍م‍ان‌
ن‍وری‌، اح‍م‍د
م‍رادی‌ ، ف‍ت‍اح‌
ع‍ون‍ی‌ ه‍ری‍س‌، وح‍ی‍د
اس‍دی‌ ، ف‍ری‍ده‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ ک‍ی‍ا، ش‍اه‍رخ‌
م‍ردان‍ی‌ ، اس‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ی‍درآب‍اد ، وح‍دت‌
دول‍ت‌ پ‍ن‍اه‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
   
    
  1     2     3     4      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بین منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی
شیخ یوسفی ، رضا ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۹۸،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فوتبال
ویرهد، رولف ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳/۴‬,‭و۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای استان آذربایجان شرقی و غربی
شیری ، معصومه ؛  دانشگاه ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴۵،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر وجود معلم ورزش در دوره ابتدایی (کلاس سوم )بر توسعه توانائیهای ادراکی -حرکتی دانش آموزان پسر شهرستان ارومیه در سال تحصیلی ۷۱-۷۲
سیدعامری ، میرحسن ؛  دانشگاه تربیت مدرس علوم انسانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۳۰۰،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران
نوری ، احمد ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۱۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهبردی رویدادهای ورزشی
سیدعامری ، میرحسن ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ویژگی شخصیتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجانغربی با شیوه های مقابله با تعارض آنان
فرضعلی پور ، سلمان ؛  دانشگاه ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۲۸،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعت و قدرت عضلانی فوتبالیست ها
مردانی ، اسد ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۲۵۱،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پاسخ عوامل CBC ، الکترولیتهای سرم و الکترو کاردیوگرام قلب ورزشکاران به آزمون های توان هوازی بیشینه در وقت صبح و عصر
مرادی ، فتاح ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۲۵۲،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ی ترس از موفقیت ، عزت نفس و انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق
ملکی ، بهنام ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۳۳،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مصرف مکمل مولتی دیلی روی توان هوازی ، بی هوازی و قدرت استاتیک زنان فعال
رئیس پور، سمیه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۸۵،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
منابع استرس در دوران حرفه ای فوتبال :اعتباریابی پرسشنامه زمینه یابی استرس دوران فوتبال )SSOS(، تجدید نظر شده برای دوران فوتبال ایران
احمدی ، اژدر ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۵۸،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه عوامل سازمانی ( ساختار و تکنولوژی ) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش )MK(
عرضه ، کیوان ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۸۶،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اوقات روزانه بر تعادل ایستا و پویا
اسماعیلی حیدرآباد ، وحدت ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۳۵،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
اسدی ، فریده ؛  ارومیه ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی معلمان ( زن )شهرستان پارس آباد
دولت پناه ، حسن ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۳۷،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی وضعیت تاسیسات و تجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه ی شهر تبریز
شریفی کیا، شاهرخ ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳۶۹،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
سیدی فر، عبدالرسول ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۰۲،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد سهم ورزش و درمان از سبد هزینه خانوار های سنندجی
مشیروزیری ، سیاوش ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳۷۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط تصویرسازی و کارآیی تیمی در ورزشکاران رشته های تیمی
عونی هریس ، وحید ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲۶،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4