کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ا
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
ورزش‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍رب‍ی‍ان‌
اک‍وت‍وری‍س‍م‌
ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ی‍روزی‍ری‌، س‍ی‍اوش‌
ح‍اج‍ی‌زاده‌، ن‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‍زاد، ل‍ی‍دا
ی‍زدان‍ی‌، ه‍اج‍ر
ن‍ام‍داری‌، س‍ی‍روان‌
س‍ی‍دع‍ام‍ری‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
ق‍ره‌ل‍ر، م‍ه‍دی‍ه‌
م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اروم‍ی‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ وع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
   
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار در سازمان های ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شاخص های توانمندسازی به عنوان یک شیوه موثر مدیریتی و تعیین ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه با تاکید بر ارایه راهکارهای ارتقاء آن
محمدقلیزاد، لیدا ؛  دانشگاه ارومیه - نیمه حضوری تربیت بدنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۷۴،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهبردی رویدادهای ورزشی
سیدعامری ، میرحسن ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش رسانه های گروهی بر گرایش بانوان استان آذربایجان غربی به ورزشهای همگانی و قهرمانی از دیدگاه فارغ التحصیلان تربیت بدنی
حاجی زاده ، نیر ؛  دانشگاه ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی وعلوم ورزشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۲۷،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر بازخورد آزمودنی مدار و مربی مدار بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی
قره لر، مهدیه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۲۷۹،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر شیوه های مدلسازی تمرین بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال با تاکید برخود -کارآمدی
یزدانی ، هاجر ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۳۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد سهم ورزش و درمان از سبد هزینه خانوار های سنندجی
مشیروزیری ، سیاوش ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳۷۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشهای آبی در دریاچه زریوار
نامداری ، سیروان ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳۲۴،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه جهاددانشگاهی ، واحد ارومیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اوقات فراغت با رویکرد ورزش های تفریحی
سیدعامری ، میرحسن ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۸۱‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک