کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رون‍د
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ا
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ورزش‌ --ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ی‌
ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ث‌، لاری‌، ۱۹۴۹-
م‍ی‍لائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ن‍ی‌ اس‍د، م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ازی‌ پ‍ور، م‍رادع‍ل‍ی‌
پ‍ورس‍ل‍طان‍ی‌ زرن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍دع‍ام‍ری‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
ب‍ردی‌ م‍ح‍م‍د آل‍ق‌، ق‍رب‍ان‌
م‍ش‍ی‍روزی‍ری‌، س‍ی‍اوش‌
س‍ی‍دی‌ ف‍ر، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍دی‌ آزاد، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍ل‍ی‌دوس‍ت‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍م‍اد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍م‍ال‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍م‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ورزش‍ی‌
س‍ی‍ب‌ س‍ب‍ز
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ وع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
دان‍ش‌اف‍روز
ت‍ری‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ورزشی
لیث ، لاری ، ۱۹۴۹- ؛  تهران دانش افروز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌ل۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه جامعه پذیری با توفیق شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
عبدی آزاد، مصطفی ؛  ارومیه تربیت بدنی ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۴۱۱،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تربیت بدنی و مدیریت و برنامه ریزی =gninnalp dna tnemeganam dna noitacude lacisyhp fo slatnemadnuf dna slapicnirP
حسینی ، عماد ؛  آمل دانشگاه شمال ، موسسه فرهنگی هنری شمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۲/۵‬,‭‌ح۶‌م۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهبردی رویدادهای ورزشی
سیدعامری ، میرحسن ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت در تربیت بدنی
میلائی ، محمد ؛  تهران نشر اختر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باشگاه های ورزشی استان آذربایجان شرقی
بشیری ، مهدی ؛  دانشگاه ارومیه تریت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۳۹،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
سیدی فر، عبدالرسول ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۰۲،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد سهم ورزش و درمان از سبد هزینه خانوار های سنندجی
مشیروزیری ، سیاوش ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳۷۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مسابقات ورزشی
پورسلطانی زرندی ، حسین ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی ( سراسری - آزاد)
علی دوست ، ابراهیم ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ع۷آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بخش خصوصی در ورزش
بنی اسد، مهدی ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل خشونت تماشاگران فوتبال از دیدگاه آشوبگران و پلیس
نیازی پور، مرادعلی ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی وعلوم ورزشی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۴۱،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی کارشناسی ارشد
الهی ، علیرضا ؛  تهران مدرسان شریف   ،
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی راه های جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه ای در برنامه ای ورزش همگانی و تفریحی و ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه ریزی آینده
بردی محمد آلق ، قربان ؛  دانشگاه ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۳۶،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تفصیلی توسعه تجهیزات ورزشی
تهران سیب سبز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌م۶۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تفصیلی توسعه نهادها
تهران سیب سبز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌م۶۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تفصیلی توسعه ورزش حرفه ای
تهران سیب سبز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌م۶۶۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی
تهران سیب سبز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌م۶۶۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات تفصیلی توسعه مدیریت و برنامه ریزی
تهران سیب سبز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌م۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8