کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار رق‍اب‍ت‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
خ‍ودس‍ازی‌
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍اری‍خ‌، ج‍اگ‍دی‍ش‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍اوالان‌
آی‍ی‍ژ
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
   
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مدیر موفق
پاریخ ، جاگدیش ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌پ۱۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار در سازمان های ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه روان شناختی سازمان
لوتانز، فرد ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ر۷‌ل۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک