کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا (ع‍ال‍ی‌)
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
اق‍ت‍ص‍اد --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
م‍دی‍ران‌ - آم‍وزش‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
اه‍م‍ی‍ت‌ ان‍ال‍ی‍زت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ک‍ای‍رال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ول‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
ن‍ث‍رم‍وزون‌ وم‍س‍ج‍ع‌
اس‍ت‍ام‍ی‍ن‍وف‍ن‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ت‍ی‍م‍ور
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
م‍وت‍اب‍ی‌، ه‍دای‍ت‌
ص‍درا، ع‍ادل‌
ل‍وی‌، اری‍ه‌
ج‍وان‍م‍ردی‌، رض‍ا
لاوژه‌، طاه‍ر
دل‍ن‍واز، م‍وس‍ی‌
س‍ال‍واج‍ی‍و، ن‍ان‍ت‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
وارس‍ت‍ه‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا
ف‍ره‍ی‌ ب‍وزن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍رزو
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ع‍ل‍وم‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌ آذر
آون‍د دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ف‍روزش‌
م‍وس‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
اق‍ت‍ص‍ادوم‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کریمی ، محمود ؛  تهران سازمان بسیج دانشجویی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ک۴۱۴ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پارسه بانک ( مهندسی صنایع )
تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۴‬,‭‌پ۱۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
سیرتطورنثرموزون درادبیات فارسی ازآغازتاقرن دهم هجری قمری
لاوژه ، طاهر ؛  ارومیه ادبیات وعلوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۴۲،RIP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم پولی اسلامی وبحرانهای مالی جهالی :مطالعه موردی ایران
دلنواز، موسی ؛  اقتصادومدیریت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۱۰۸،BH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ، مجموعه مدیریت
تهرانی ، رضا ؛  تهران موسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ت۹۱‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی ۱ و۲ ، مجموعه آمار
گائینی ، احمد ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ۲آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
توسعه و مقایسه روش های مختلف میکرواستخراج بافازمایع برای نمونه برداری ازبرخی ترکیبات کایرال واندازه گیری انها توسط کروماتوگرافی مایع باکارایی بالا
حاتمی ، مهدی ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۱۶۶،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای پایه در عکاسی
سالواجیو، نانت ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌س۲‌م۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
تفضلی ، فریدون ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ت۶۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :مجموعه مهندسی کامپیوتر
تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی نانومقیاس در سیستم های زیستی
ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲۵‬,‭‌ن۲‌ت۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی درسی مدارس
لوی ، اریه ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ل۹۱‌ب۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغیییرات بیان ترنسپورتر 2PRM در مسمومیت گربه ها با استامینوفن
وارسته ، سهیل ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۷۶۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای میکروالکترونیک
صدرا، عادل ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ص۴‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس تخصصی ، مجموعه اقتصاد
تهران موسسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۴/۶‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد
محمدی ، تیمور ؛  تهران موسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع اصطلاحات کامپیوتر
عظیمی حسینی ، رضا ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ع۶‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توسعه مدیران راهبردی فرهنگی کشور
فرهی بوزنجانی ، برزو ؛  تهران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف۴‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل دینامیک ( شامل همه فصل ها)
موتابی ، هدایت ؛  تهران فروزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ارتعاشات به کمک سیمولینک مطلب )BALTAM(
جوانمردی ، رضا ؛  تهران سیمای دانش آذر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ج۶۵۴‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9