کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : EFL teachers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
EFL teachers
Attitudes
Beliefs EFL teachers
Trggering
Iranian EFL teachers
Educational Background
 
پدیدآور:
Nazariani, Sara
Abulzadeh Oskoee, Maryam
Abdi, Heidar
Qadermazi, Zohre
Ehsane, rashidi
ب‍اب‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از
ب‍ص‍ی‍ری‌، ب‍ه‍اره‌
Molani, Siamand
ن‍گ‍ه‍دار، ش‍ادی‌
Izadpanah, Siros
ع‍ل‍ی‍زاده‌، وح‍ی‍ده‌
Malek ara, Parisa
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه لاتین
 
 
Realtive effects of an Intensive In-service teacher training course on Iranian EFL teachers' practices in public and private language schools
Abdi, Heidar ؛  Faculty of Literature & Humanities 2016
شماره راهنما: PE,103,2016
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه لاتین
 
 
Exploring L3 Motivational profiles of Iranian EFL teachers Narratives
Nazariani, Sara ؛  Faculty of literature and Humanities 2017
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه لاتین
 
 
Orgnization commitment in the light of teacher experience between EFL teachers in public and private language schools in Iran
Molani, Siamand ؛  Faculty of literature & Humanities 2017
شماره راهنما: PE,101,2017
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
کتاب به زبان اصلی است تصحیح شود
نگهدار، شادی ؛  دانشگاه ارومیه زبان و ادبیات فارسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۳۹،EP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
معلم های یکسان ،روش های تدریس متفاوت : تحلیل مقایسه ای عملکرد مدرسان زبان انگلیسی در مدارس دولتی و آموزشگاه های زبان انگلیسی
بابائی ، بهناز ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲،EP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی دررابطه با سن ، جنسیت و سابقه تدریس
علیزاده ، وحیده ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۹،EP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل موفقیت در تدریس زبان انگلیسی : بررسی عقاید دبیران
بصیری ، بهاره ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۱۶،EP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه لاتین
 
 
Iranian EFL teachers' perceptions and understanding of task-based language teaching
Ehsane, rashidi ؛  Faculty of literature and Humanities 2014
شماره راهنما: PE,29,2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه لاتین
 
 
Persian true and False cognates in English
Izadpanah, Siros ؛  Pardis of Urmia university 2015
شماره راهنما: PE,42,2015
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه لاتین
 
 
Probe into Iranianian Male and Female EFL teachers' International cometence
Qadermazi, Zohre ؛  faculty of Literature & Humanities 2015
شماره راهنما: PE,45,2015
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه لاتین
 
 
Thesis submitted to the graduate studies office in partial fulfillment of the requirements
Malek ara, Parisa ؛  Urmia pardis university 2015
شماره راهنما: PE,65,2015
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه لاتین
 
 
Factores triggering Iranian EFL teachers' attrition risk in different organization setting: the case of private institutes vs. public schools
Abulzadeh Oskoee, Maryam ؛  Faculty of literature & Humanities 2017
شماره راهنما: PE,87,2017
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک