کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍زر ه‍ل‍ی‍وم‌ - ن‍ئ‍ون‌
ش‍وری‌
آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
س‍م‍وم‌ ک‍ارب‍ام‍ات‌ در آرت‍م‍ی‍ا
ن‍اپ‍ل‍ی‍وس‌ آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
ن‍ان‍و ذره‌ ن‍ق‍ره‌
س‍ی‍س‍ت‌ آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
 
پدیدآور:
، س‍روه‌
م‍ه‍دل‍وی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ی‍وا
س‍ن‍ک‍ی‍ان‌ ،زه‍ره‌
ک‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار
آق‌، ن‍اص‍ر
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍ر، ن‍غ‍م‍ه‌
ب‍ادام‍چ‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سمیت حاد و مزمن حاصل از سموم آزول در آرتمیا ارومیانا
همایونفر، نغمه ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
آلودگی تجربی سیست آرتمیا ارومیانا با اسپور قارچ آسپرژیلوس نایجر و تاثیر آن بر میزان تخم گشایی سیست و نیز بررسی تاثیر فرمالین در رفع آلودگی قارچی سیست آرتمیا
مهدلوی ، افشین ؛  دانشگاه ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۹۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر استرس شوری بالا بر میزان رشد و بقا ،پروفایل اسیدهای چرب و پروتئینها با تاکید بر خانواده spsHبه عنوان محرک سیستم ایمنی درanaimru aimitrA
سنکیان ،زهره ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸۸،LQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سمیت حاد ومزمن حاصل از سموم کاربامات در آرتمیاارومیانا
بادامچی ، زهرا ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰-۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۵۹۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی
، سروه ؛  ارومیه منابع طبیعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۸،HS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با اسیدهای چرب و بررسی متابولیسم AFUH در آنها
کمی ، عبدالجبار ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۲۹۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر اشعه لیزر هلیوم نئون بر آرتمیا ارومیانا
آق ، ناصر ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۲۳، HS،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پرورش آرتمیای دریاچه ارومیه بصورت متمرکز در حوضچه های پرورشی با تکنیکهای مدرن
آق ، ناصر ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۲۷، HS،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سمیت مزمن نانوذره نقره بر رشد، بقا و خصوصیات تولید مثلی آرتمیا ارومیانا)anaimru aimetrA(
محمدی ، شیوا ؛  ارومیه منابع طبیعی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۴۴،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک