کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ --ک‍م‍ی‌
گ‍اوم‍ی‍ش‍ه‍ا --پ‍رورش‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌..ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ دوس‍ت‍ی‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ زای‍ی‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ --ت‍ک‍ث‍ی‍ر
م‍ح‍دث‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۸۴- ۱۳۵۸ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --ج‍راح‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد غ‍ذائ‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
پ‍وس‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌( ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ۲۵۶ ق‌ -- -.ع‍ری‍ض‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶ - ۱۳۲۲ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍راون‌، راب‍رت‌
ف‍ره‍وم‍ن‍د، پ‍روی‍ز
ص‍در رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌م‍رن‍دی‌، رس‍ول‌
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
دق‍ر، ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
دی‌، روب‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در
ب‍رادران‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲
آی‍دن‍ل‍و، س‍ج‍اد
م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
ج‍ی‍م‍ز، س‍ی‍روی‍ن‌
ق‍ل‍ی‍ک‍ی‌ م‍ی‍لان‌، م‍وس‍ی‌
ص‍اب‍ر رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‍ی‍ات‌ ک‍ردی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
پ‍ی‍ک‌ س‍ب‍ح‍ان‌
ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌ ای‍وب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‌غ‍رب‍ی‌
ص‍در رض‍وان‍ی‌
ادی‍ب‍ان‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه واکنشهای افزایشی هسته دوستی حلقه زایی
برادرانی ،مهدی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۲، DQ،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ازدیاد نباتات
جلیلی مرندی ، رسول ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۹‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ۱۷-۱۹ مهرماه ۱۳۸۰ - ارومیه
سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ( سومین :۱۳۸۰ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۶۴‬,‭‌س۸۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی
براون ، رابرت ؛  تهران ، ارومیه دانشگاه ارومیه , آرویچ   ، ۱۳۸۱ ,
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت استاد مرحوم دکتر محدث ارموی
همایش بزرگداشت استاد مرحوم دکتر محدث ارموی ( ۱۳۷۸ :ارومیه ) ؛  ارومیه پیک سبحان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۳‬,‭‍ه۸‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مواد غذایی
جیمز، سیروین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۵۴۱‬,‭‌ج۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرورش گاومیش
فرهومند، پرویز ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ئه ز ئنسانم
قلیکی میلان ، موسی ؛  ارومیه مرکز نشر فرهنگ و ادبیات کردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌س۷۴۳‌ق۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه و ادب عامیانه کردی
آیدنلو، سجاد ؛  ارومیه صلاح الدین ایوبی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۱‬,‭آ۹۴‌ش۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معجم النحو :فرهنگ عربی - فارسی
دقر، عبدالغنی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ف۲د۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سه نمایشنامه :در محاکمه یک مجرم ( انتحاری دیگر - در انتهای شب )
صابر رضایی ، علی ، ۱۳۳۳- ؛  ارومیه ادیبان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۱‬,‭‌ف‍لا۲۲۳۶‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
توصیه امام زمان علیه السلام به مسلمین جهان در خصوص مسجد جمکران
صدر رضوانی ، محسن ، ۱۳۲۱ - ، گردآورنده ؛  ارومیه صدر رضوانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۱/۳‬,‭ر۶‌ت۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت شرق و غرب در خصوص سیر و سیاحت روحانی و معنوی نویسنده و سیر و سلوک ارواح نیکوکاران و زشت کاران در عالم برزخ است %بانضمام توصیه امام زمان علیه السلام به مسلمین در خصوص مسجد جمکران و غیر آن
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ؛  ارومیه صدر رضوانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۵۳‬,‭‌ن۳آ۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران ، ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران ( اولین :۱۳۸۲ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۱/۳‬,‭‌ک۸‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات نخستین کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران . ...
کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ( نخستین :۱۳۸۱ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲‬,‭‌ک۸‌چ۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه . ...
کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک ایران ( نخستین :۱۳۸۱ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲‬,‭‌ک۸۷‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9