کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ م‍ال‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ف‍رخ‌ ن‍ه‍اد، پ‍روان‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍ج‍ارق‍اب‍ل‌، س‍م‍ی‍ه‌
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ک‍ش‍اورزی‌
اق‍ت‍ص‍اد و م‍دی‍ری‍ت‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سرریز تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب بهره وری کل عوامل تولید در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
فرخ نهاد، پروانه ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری اقتصاد و مدیریت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۷۲،BH
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران
کریمی ، اسماعیل ؛  ارومیه اقتصاد و مدیریت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۱۷،BH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر کم ارزش گذاری پول بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های بهره وری کل عوامل تولید وانباشت سرمایه
نجارقابل ، سمیه ؛  ارومیه اقتصاد و مدیریت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۵،BH
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک