کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‌ ب‍وم‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌
س‍رول‍وپ‍لاس‍م‍ی‍ن‌
ت‍ری‌ ه‍ال‍وم‍ت‍ان‍ه‍ا
ره‍ب‍ری‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌
اس‍ت‍ف‍ام‍ت‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌
ک‍رات‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍گ‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ درش‍ت‌
چ‍رب‍ی‌ زی‍ر پ‍وس‍ت‍ی‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ پ‍ی‍لاس‌
ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ای‍روب‍ی‍ک‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر
 
پدیدآور:
واح‍دخ‍زی‍ن‍ه‌ ج‍دی‍د، زه‍را
ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌ زاده‌ ه‍اچ‍ه‌س‍و، ف‍اطم‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، خ‍س‍رو
ب‍ه‍ب‍ود، ع‍ل‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ج‍و، س‍م‍ی‍ه‌
س‍رت‍ی‍پ‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌ س‍ل‍طان‌ اح‍م‍دی‌، رق‍ی‍ه‌
خ‍زاری‌، پ‍روان‍ه‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ح‍ات‍م‌ ن‍ژاد، ام‍ی‍د
رح‍ی‍م‌ ل‍و، ص‍ف‍ر
م‍ح‍رم‍ی‌، ک‍رام‍ت‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍راد
م‍ی‍زان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ت‌ ج‍و، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍دل‌ آب‍ادی‌، طه‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ف‍ره‍اد
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌ - م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌- دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیرات میزان تری هالومتانها در مدیریت بهداشتی استخرهای سرپوشیده شهرستان ارومیه
خلیل زاده ، مراد ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۷۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان باشگاه های ورزشی شمال استان آذربایجان غربی
حسین زاده ، خسرو ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری - دانشکده تربیت بدنی - علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۱۶،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سبک های یادگیری بر یادگیری تکلیف حرکتی
محرمی ، کرامت ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهر
همت جو، مهدی ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۶،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مکمل سازی مدت کراتین مونوهیدرات بر توان بی هوازی و برخی شاخص های آسیب سلولی در والیبالیست ها
میزانی ، محمدحسین ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۹۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با بهره وری کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی
رحیم لو، صفر ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۸۰،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر توسعه بازی های بومی محلی شهرستان ارومیه
خلیلی ، فرهاد ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۸۳،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان شهرستان میاندوآب و مقایسه آن با نورم استانی و ملی
واحدخزینه جدید، زهرا ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۸۵،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر شش هفته تمرین منتخب آبی بر کیفیت خواب و شاخص های آمادگی جسمانی سالمندان مرد
اسفندیاری ، مصطفی ؛  ارومیه (نیمه حضوری ) تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۸۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه خود تنظیمی بااعتما دبه تعادل درسالمندان فعال وغیرفعال
حاتم نژاد، امید ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۸۷،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر خود پنداره و تصویربدنی بانوان ۳۰-۴۵ ساله
خزاری ، پروانه ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۵۴۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب و مصرف چای سبز بر کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ لیپیدی خون در دانشجویان چاق غیر فعال ایلام
اکبری ، بهمن ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۶۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل ، افسردگی و کارکرد شناخت سالمندان
خلیل زاده سلطان احمدی ، رقیه ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۷،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر بازی های بومی محلی بر رفتار های سازشی کودکان کم توان ذهنی ۱۲-۷ ساله آموزش پذیر
سرتیپی ، معصومه ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۶۰۱،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
پاسخ سرولوپلاسمین و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی به هشت هفته تمرینات TIIH در مردان میانسال غیر فعال
جنگجو، سمیه ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۰۲،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه رضایت شغلی با عدالت سازمانی دبیران مرد تربیت بدنی شهرستان خوی
محسنی بدل آبادی ، طه ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۹۹،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر یک دوره تمرین فوتبال در شاخص های ضداکسایشی پلاسمای نوجوانان شهرستان نقده
بهبود، علی ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۶۰۴،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر بازی های بومی محلی بر مهارت های کنترل شی کودکان ۷ تا۱۰ ساله
فتح اله زاده هاچه سو، فاطمه ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۶۰۶،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک