کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍م‍ی‍ا
دام‍ه‍ا --داروش‍ن‍اس‍ی‌
آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
ام‍ن‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ن‍اق‍ص‌ در س‍گ‌
س‍ل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ی‍ون‌
ل‍پ‍ت‍وس‍پ‍ی‍روزه‍ا
ت‍ی‍ت‍ر IHن‍ی‍وک‍اس‍ل‌
اس‍ت‍روئ‍ی‍ده‍ا در م‍وش‌ رات‌
ک‍پ‍ور م‍اه‍ی‍ان‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ری‍ه‌
م‍ی‍ک‍رب‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ اورئ‍وس‌ و اش‍ری‍ش‍ی‍اک‍ل‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ک‍چ‍ل‍ی‌
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ن‍م‍ات‍وف‍اگ‍وس‌
پ‍وس‍ت‌
ه‍ی‍س‍ت‍وژن‍ز ت‍خ‍م‍دان‍ه‍ا
طب‌ س‍وزن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اب‍ان‍ی‌، ل‍ق‍م‍ان‌
ت‍وک‍م‍ه‌چ‍ی‌، ام‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دزاده‌ف‍رد، اص‍لان‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ورم‍زی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ه‍وش‍ی‍اری‌، ع‍ارف‌
م‍ح‍م‍دپ‍ور، ف‍ری‍ب‍ا
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ل‌، راب‍رت‌ ال‌.
آق‍اخ‍ان‍ی‌پ‍روی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍ر، ن‍غ‍م‍ه‌
ن‍ج‍ات‍ی‌ راد، ب‍ی‍ت‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، خ‍س‍رو
خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍رداد
رج‍ب‍ی‌، ن‍اص‍ر
اص‍غ‍ری‌آذر، ج‍ع‍ف‍ر
ای‍زددوس‍ت‌دار، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍پ‍ه‍ر: ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌:س‍ازم‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاربردی دامپزشکی
بیل ، رابرت ال . ؛  تهران سپهر: نشر نیکخواه :سازمان دامپزشکی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۵‬,‭‌ب۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری یون
تهران سازمان دامپزشکی کشور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۰۹‬,‭‌ی۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیک ریه طیور در آلودگی تجربی با آسپرژیلوس فومیگاتوس
نجاتی راد، بیتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۹۴۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید )ABHB(در ادرار گاوهای شیری اطراف ارومیه
رجبی ، ناصر ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۴۷۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات برداشت پرده چادرینه بر روی پروفیل هماتوبیوشیمیایی در سگ
هوشیاری ، عارف ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۶۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر ممانعت کنندگی لیزوزیم روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نجاتی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۹۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تیتر IH نیوکاسل در زرده تخم مرغان مادر تخمگذار واکسینه در منطقه ارومیه
ابراهیمی ، خسرو ؛  ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۳۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی انواع کپور ماهیان پرورشی کارگاههای اطراف شهرستان ارومیه به نوزاد دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
محمدزاده فرد، اصلان ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۷۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مداخله ای عوامل استرسزا( افدرین )و استروئیدها ( هورمونهای تولید مثلی )در موش رات
ایزددوست دار، بهزاد ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی براپیدمیولوژی بیماری لپتوسپیروز در گاوان استان آذربایجان غربی
مرادی ، محمدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۹۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی قارچهای نماتوفاگوس از مدفوع گوسفند
کابانی ، لقمان ؛  دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۰۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سل در سگهای ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی ارومیه
ورمزیاری ، حمیدرضا ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۴۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی سرولوژیک وضعیت آلودگی به توکسوپلاسماگوندی در گوسفندان منطقه ارومیه به روش ASILE
حیدری ، مهرداد ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سمیت حاد و مزمن حاصل از سموم آزول در آرتمیا ارومیانا
همایونفر، نغمه ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی عفونتهای کچلی در گاو
خراسانی ، میرحسین ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۲۷۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه روند رشد و آترزی فولیکولهای تخمدانی جنین گوسفند ماکوئی
اصغری آذر، جعفر ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اسیدلاکتیک و اسیداستیک در کاهش بار میکروبی گوشت
محمدپور، فریبا ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از طب سوزنی برای ایجاد بی دردی در بیهوشی جهت انجام اعمال جراحی در سگ
آقاخانی پروین ، علیرضا ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۴۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
پرورش فوق متراکم آرتمیا با سیستم مدار بسته
توکمه چی ، امیر ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۲۳۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9