کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ی‍ت‍ر آن‍ت‍ی‌ب‍ادی‌ ض‍ده‍اری‌ در س‍گ‌
ل‍ول‍ه‌ رح‍م‍ی‌
ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‌ ب‍طن‍ی‌ -م‍غ‍زی‌
ل‍پ‍ت‍وس‍پ‍ی‍روزه‍ا
ک‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍دان‍ی‌
گ‍وش‍ت‌ ق‍رم‍ز
م‍ای‍ک‍وپ‍لاس‍م‍وز
ت‍ی‍ت‍ر IHن‍ی‍وک‍اس‍ل‌
روده‌ ای‍ل‍ئ‍وم‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
س‍ن‍ت‍ز ن‍ی‍ت‍ری‍ک‌ اک‍س‍ای‍د
ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ری‍ه‌
ال‍ک‍ت‍روف‍ورز
ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ک‍چ‍ل‍ی‌
پ‍وس‍ت‌
آس‍ک‍اری‍دی‍اگ‍ال‍ی‌
م‍اه‍ی‍ان‌ ک‍پ‍ور پ‍رورش‍ی‌
 
پدیدآور:
راس‍خ‍ی‌ ق‍ره‌ب‍اب‍ا، م‍ح‍م‍د
زن‍دی‍ه‌، ب‍ه‍راد
ح‍اج‍ی‌ اق‍راری‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍دی‌، اس‍د
ع‍ب‍دال‍ه‌ئ‍ی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اص‍لان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
ن‍ج‍ات‍ی‌ راد، ب‍ی‍ت‍ا
ع‍روج‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، خ‍س‍رو
خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
رح‍م‍ن‍ی‌، ای‍وب‌
چ‍ای‍چ‍ی‍ان‌ م‍ل‍ک‍ی‌، س‍اع‍د
رم‍ض‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
طال‍ب‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ذه‍اب‍ی‌، آرش‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ ق‍ادی‍ک‍لای‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیک ریه طیور در آلودگی تجربی با آسپرژیلوس فومیگاتوس
نجاتی راد، بیتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۹۴۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر ممانعت کنندگی لیزوزیم روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نجاتی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۹۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تیتر IH نیوکاسل در زرده تخم مرغان مادر تخمگذار واکسینه در منطقه ارومیه
ابراهیمی ، خسرو ؛  ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۳۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی براپیدمیولوژی بیماری لپتوسپیروز در گاوان استان آذربایجان غربی
مرادی ، محمدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۹۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی عفونتهای کچلی در گاو
خراسانی ، میرحسین ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۲۷۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ممانعت از رشد هوازی و بیهوازی استافیلوکوکوس اورئوس در یک مدل سوسیس با استفاده از نیتریت سدیم و اسید سوربیک
عبداله ئی ، لیلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۳۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات تزریق داخل بطنی - مغزی هیستامین بر روی رفتار در خرگوش :نقش گیرنده های 2H
حاجی اقراری ، نسرین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۱۱۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش نیتریک اکساید در انعقاد و سیلان خون در یک مدل حیوانی
اسدی ، اسد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۷۴۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت بهداشتی فروشگاههای عرضه گوشت قرمز در سطح شهرارومیه
ذهابی ، آرش ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳۷۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میکروبیولوژی و بیماریزایی مایکوپلاسماها در دام و طیور
عابدینی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۱-۷۲
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۶۹۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آلودگی واحدهای مرغ مادر شهرستان ارومیه به آسکاریدیاگالی
چایچیان ملکی ، ساعد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۴۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آلودگی کپورماهیان پرورشی کارگاههای اطراف ارومیه به ترماتودهای منوژن
راسخی قره بابا، محمد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۴۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاومیش آذربایجانی بالغ در طی دوره جنسی
رحمنی ، ایوب ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۵۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرواپیدمیولوژیکی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در واحدهای مرغ مادر گوشتی شهرستان مرند
رمضانی ، حمید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۵۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیکی ضایعات ریوی در گوسفندان مبتلا به بیماری بالینی تنفسی
زندیه ، بهراد ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۵۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی بر بیماری کیست های تخمدانی در نشخوارکنندگان ( گاو)
طالب ، امیرحسین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۵۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده ایلئوم و پلاک های پایر در گاومیش بالغ آذربایجانی
عروجی ، شهریار ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۵۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد تکنیک الکتروفورز در جهت جداسازی انواع مختلف فنوتیپ هموگلوبین در گاوهای هلشتاین منطقه ارومیه
عظیمی قادیکلایی ، رامین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۱۵۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تیتر آنتی بادی ضد هاری در سگهای واکسینه و غیرواکسینه منطقه ارومیه به روش ASILE
اصلانی ، الهام ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۸-۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۹۱۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9