کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دگ‍رآس‍ی‍ب‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ه‍ا
زئ‍ا
ک‍ن‍ی‍ون‍ه‍ا
اس‍ف‍ن‍اج‌
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
اش‍ع‍ه‌ ب‍ت‍ا
پ‍ی‍ون‍د ه‍ی‍دروژن‍ی‌
ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌
ب‍س‍ط اب‍ر ت‍ق‍ارن‍ی‌
پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍الاک‍ت‍وزی‍د
خ‍اص‍ی‍ت‌ اک‍س‍ی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وک‍ل‍ئ‍وف‍ی‍ل‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
Voltammetry
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ی‍رک‍اظم‌
رح‍ی‍م‍ی‌ ک‍ی‍اس‍ری‌،ه‍ادی‌
ت‍راش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍وی‌، اس‍م‍اء
ک‍رم‍ی‌، م‍س‍ع‍ودال‍ل‍ه‌
ق‍دم‍گ‍اه‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
س‍ادات‌ م‍ی‍رزاده‌ واق‍ف‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، ت‍وران‌
ح‍ج‍ازی‌، س‍ی‍ده‌ ض‍ح‍ی‌
ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د
ک‍لان‍ت‍ر، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ف‍ی‍ض‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
ص‍داق‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ه‌، ه‍دی‌
ارج‍م‍ن‍د، ف‍رزی‍ن‌
زن‍دی‍ه‌، ص‍ادق‌
اح‍م‍دی‌، ف‍ری‍دون‌
م‍ف‍ت‍اح‍ی‌، ق‍درت‌
س‍ی‍اس‍ی‌، زه‍را
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، اص‍غ‍ر
س‍وری‌، راض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
همجوشی سرد
سوری ، راضیه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۸۶،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی برخی روشهای کمومتری برای اندازه گیری مخلوطهای چندتایی
ارجمند، فرزین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۹۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات حرارت و پرتو فرابنفش و تاثیر متقابل آنها در کاهش میکروبی زعفران و بررسی چند فاکتور کیفی آن
سیاسی ، زهرا ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۲۵،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه واکنشهای نوکلئوفیلی درون مولکولی بر روی سیستم های آزینیوم
مفتاحی ، قدرت ؛  ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۸۲،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری برخی از آنتی بیوتیکها در فرآورده های دارویی با بکارگیری روشهای پیشنهادی اسپکتروفتومتری وHP- متری
قدمگاهی ، صدیقه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۲۵،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
محاسبه سهم پیوند هیدروژنی در رسانایی بلور پتاسیم دی هیدروژن فسفات
احمدی ، فریدون ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۲۶،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی گونه های گیاهی خانواده اسفناج در شوره زارهای اطراف دریاچه ارومیه
فیضی ، پریسا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۵۱،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیوشیمیایی و شیمیوتاکسونومیکی چند رقم ذرت هیبرید L syam aeZ(.( و تعیین قرابت آنها
جباری ، محمد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۲۶،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بیولوژی مولکولی در عملکرد ژن
صداقت پیشه ، هدی ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱،HQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه و ساخت بلور نیمرسانای x-1)3eT 2bS( x )3eT 2iB( و اندازه گیری مشخصه های ترموالکتریکی
کرمی ، مسعودالله ؛  دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۲۹،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اکولوژیکی و فلورستیکی پوشش گیاهی حوضه آبخیز رودخانه محمودآباد( شاهین دژ)
جعفرپور، توران ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۸۳،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل سازی و بررسی نظری پتانسیل الکترودی مشتقات کینون در حلال غیر آبی
رحیمی کیاسری ،هادی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۲۷،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثر تابش اشعه بتا( و گاما )بر روی مقاومت و دمای گذار ابررسانای 8-7O3uC2aBY
اسمعیلی ، اصغر ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۹۵،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
جواب منفی به سوال گلاوبرمن
زندیه ، صادق ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۷۱،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین فرم رویشی و کروتیپ گیاهان وحشی استان تهران و مقایسه آنها یا گیاهان کاشته شده در سطح تهران
سادات میرزاده واقفی ، سعیده ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۱۰،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خاصیت اکسید کنندگی سه نمک معدنی سریم )VI(در واکنشهای شیمیایی در فاز جامد و تحت تابش مایکروویو
حجازی ، سیده ضحی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۸۳،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و شناسایی S-B-D- گالاکتوزید با مشتقات ۱ ،۲،۴-تری آزول - ۵ -تیون
علوی ، اسماء ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۲۸،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه کوانتوم مکانیکی واکنش های شیمیایی با استفاده از سطوح انرژی پتانسیل دوکمینه ای
تراشی ، علی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۳۲۹،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بسط ابر تقارنی مدل واینبرگ - سلام
شهیدی ، میرکاظم ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۷۰،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات آللوپاتیکی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گل آفتاب پرست L mueaporue muiportoileH(.( و شکستن خواب دانه های آن
کلانتر، عبدالقادر ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۲۶،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9