کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د
س‍ی‍ل‌
ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌س‍و
آک‍رول‍ی‍ن‌
ت‍ئ‍وری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ م‍خ‍ازن‌
دوزاژ
ح‍ش‍ره‌ ک‍ش‌ ه‍ا
ج‍وان‍ه‌ زن‍ی‌
س‍رخ‍رطوم‍ی‌ ب‍رگ‌ ی‍ون‍ج‍ه‌
ب‍ار رس‍وب‍ی‌
ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
خ‍اک‌ ورزی‌
روغ‍ن‌ دان‍ه‌ چ‍ری‍ش‌
ب‍الان‍س‌
ق‍زوی‍ن‌
دان‍ه‌ه‍ا
وج‍ی‍ن‌ک‍ن‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ردی‍ف‍ی‌
Percipitathon
 
پدیدآور:
ع‍اش‍وری‌، ح‍ج‍ت‌
ش‍اه‍ی‌ ن‍ژاد، ب‍اب‍ک‌
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌اوان‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ت‍ذرج‍ی‌، زه‍را
م‍وس‍وی‌ س‍ی‍رج‍ان‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا
ف‍ولادی‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ه‍دی‌
اح‍م‍دی‌ م‍ق‍دم‌، پ‍روی‍ز
داف‍س‌، ک‍ارول‌
ش‍ک‍وری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ص‍ادق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
م‍ک‍ون‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر
م‍رت‍ض‍وی‌، س‍ی‍دم‍رت‍ض‍ی‌
داودم‍ق‍ام‍ی‌، داود
ع‍ل‍ی‍زاده‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ج‍لائ‍ی‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر
اش‍ت‍ری‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ق‍ان‍ع‌ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی )eadilemosyrhC :.:loc( )yas( ataenilmeced asratnoitpeL
شیبانی تذرجی ، زهرا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۴۴،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر فرسودگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود تحت شرایط شوری
مرتضوی ، سیدمرتضی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۳۴،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر سم پیری پروکسی فن روی مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه nneG( icabat aisimeB.( و نقش روغن سیتووت در افزایش کارایی آن
اشتری ، صدیقه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۶۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر روغن دانه چریش و سموم هگزی تیازوکس و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپایی )eadihcynarteT:iracA(,)hcoK( imlu suhcynonaP
حسینی نیا، اصغر ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۳۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی سیستم کنترل کننده فازی برای سمپاش
جلائی صادقیان ، امیر ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۶۹،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه نرم افزار سیستم بالانس کننده لانچستر جهت حذف ارتعاشات موتور
عاشوری ، حجت ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۷۰،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات سیستم های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی عناصر روی ، بر و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
شکوری ، ابوالفضل ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۳۲،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین عملکرد بهینه سیستم های مخازن درون سالی و برون سالی با استفاده از شاخص ytilibaniatsuS
محمدی ، صالح ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۰۰،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی جریان ناشی از باران و ذوب برف با استفاده از مدل ( MRS مطالعه موردی حوزه آبریز قره سو)
فولادی پناه ، مهدی ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۸۵،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات کشندگی اسپینوزاد روی حشرات کامل )tsbreH( muenatsac muilobirT ، L( eazyro sulihpotiS.( و sisnemanirus sulihpeazyrO در شرایط آزمایشگاهی
صادقی ، غلامرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۴۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بار رسوبی معلق بر اساس تفکیک دوره های زمانی خشک و تر و تفکیک دبی پایه و سیلابی
مکوندی ، علی ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۰۱،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تدخینی آکرولین و مقادیر متفاوت خلاء در کنترل حشرات انباری
قانع جهرمی ، مجتبی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۸۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان آذرگل در قزوین
نصیری اوانکی ، حسن ؛  ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۴۴،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین انبوهی جمعیت سرخرطومی برگ یونجه ))llahneLLYG(acitsop arepyH( و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در منطقه ماکو و چالدران و تعیین گونه غالب پارازیتوئید و مطالعه آن در آزمایشگاه
علیزاده ، اسماعیل ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۰۹،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میانگین درصد همخونی زنبور عسل L arefillem sipA. در ارومیه و بررسی عوامل موجد وراههای پیشگیری
موسوی سیرجانی ، سیدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۲۳۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانه ها و مصارف آنها
دافس ، کارول ؛  تهران دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵‬,‭د۲د۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل بندی سیلاب حوضه دز ( بالادست سد دز)
شاهی نژاد، بابک ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۲،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی وجین کن مخصوص تراکتورهای مسی فرگوسن شاسی بلند
احمدی مقدم ، پرویز ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۲۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین منحنی های شدت -مدت -فراوانی بارش FDI ( ( در استان اصفهان
داودمقامی ، داود ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۳،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد کمی و کیفی ۱۶ رقم تجاری چغندرقند بر اساس روشهای چند متغیره در منطقه آذربایجان غربی -میاندوآب
حیدری ، عبدالمجید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳۱،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9