کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ه‍ا
زئ‍ا
ل‍پ‍ت‍وس‍پ‍ی‍روزه‍ا
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اور
ح‍ش‍ره‌ ک‍ش‌ ه‍ا
ج‍وان‍ه‌ زن‍ی‌
اس‍ف‍ن‍اج‌
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
آم‍پ‍ل‍ی‌ ف‍ای‍ر
گ‍ورن‍ش‍ت‍ی‍ن‌
ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ری‍ه‌
پ‍وس‍ت‌
دی‍ک‍ت‍ی‍و ک‍ول‍وس‌
ف‍ن‍ی‌ ت‍وئ‍ی‍ن‌
Voltammetry
م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ان‍رژی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‌ ن‍ژاد، ن‍اص‍ر
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ت‍ذرج‍ی‌، زه‍را
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ق‍دم‍گ‍اه‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
ن‍ج‍ات‍ی‌ راد، ب‍ی‍ت‍ا
ع‍زی‍زال‍ه‌ع‍راق‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍رازی‌ زوارق‌، س‍ول‍م‍از
ف‍ی‍ض‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
رس‍ت‍گ‍ار، م‍ه‍دی‌
ارج‍م‍ن‍د، ف‍رزی‍ن‌
اس‍لام‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍رت‍ض‍وی‌، س‍ی‍دم‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ن‍اب‍ی‌، م‍ه‍ت‍ا
اش‍ت‍ری‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
رن‍ج‍ب‍ر ی‍اری‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌
س‍وری‌، راض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیک ریه طیور در آلودگی تجربی با آسپرژیلوس فومیگاتوس
نجاتی راد، بیتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۹۴۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
همجوشی سرد
سوری ، راضیه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۸۶،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر ممانعت کنندگی لیزوزیم روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نجاتی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۹۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی برخی روشهای کمومتری برای اندازه گیری مخلوطهای چندتایی
ارجمند، فرزین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۹۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت نقده
رنجبر یاری نژاد، مریم ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۲،EQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی براپیدمیولوژی بیماری لپتوسپیروز در گاوان استان آذربایجان غربی
مرادی ، محمدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۹۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی )eadilemosyrhC :.:loc( )yas( ataenilmeced asratnoitpeL
شیبانی تذرجی ، زهرا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۴۴،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی یک آمپلی فایر با قابلیت تغییر بهره و پهنای باند وسیع مستقل از بهره در پروسه M 5.0
جنابی ، مهتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده فنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۶۲،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزش درمانی فنی توئین در التیام زخمهای عفونی
عزیزاله عراقی ، سعید ؛  دانشگاه ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۶۶۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جبرهای گورنشتین و کوهمولوژی هاچیلید
شیرازی زوارق ، سولماز ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۷۴،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری برخی از آنتی بیوتیکها در فرآورده های دارویی با بکارگیری روشهای پیشنهادی اسپکتروفتومتری وHP- متری
قدمگاهی ، صدیقه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۲۵،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر فرسودگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود تحت شرایط شوری
مرتضوی ، سیدمرتضی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۳۴،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر سم پیری پروکسی فن روی مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه nneG( icabat aisimeB.( و نقش روغن سیتووت در افزایش کارایی آن
اشتری ، صدیقه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۶۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار دینامیکی سازه های شناور با روش اجزاء محدود
رستگار، مهدی ؛  دانشگاه ارومیه ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۸۳،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی گونه های گیاهی خانواده اسفناج در شوره زارهای اطراف دریاچه ارومیه
فیضی ، پریسا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۵۱،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیوشیمیایی و شیمیوتاکسونومیکی چند رقم ذرت هیبرید L syam aeZ(.( و تعیین قرابت آنها
جباری ، محمد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۲۶،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نماتود کشی قارچ ساپروفیت بر روی نوزادان زنده انگل دیکیتوکولوس فیلاریا در شرایط آزمایشگاهی
سلطان نژاد، ناصر ؛  دانشگاه ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۲۸۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار سیستم مستهلک کننده انرژی نوین وارون ساز لوله در کنترل لرزه ای ساختمانهای چندین طبقه
اسلامی زاده ، محمدمهدی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده فنی و مهندسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۲۶،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9