کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رج‍ب‍ی‌، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د
ت‍ن‍ش‌ ش‍وری‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
رج‍ب‍ی‌، ن‍اص‍ر
خ‍ورش‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
ک‍ش‍اورزی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید )ABHB(در ادرار گاوهای شیری اطراف ارومیه
رجبی ، ناصر ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۴۷۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر شوری بر پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی چند ژنوتیپ انگور رشد یافته در شرایط هیدروپونیک
رجبی ، فریده ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۳۲۸،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تنوع ژنتیکی ، وراثت پذیری و هتروزیس برای صفات متحمل به خشکی و شوری در چغندرقند
خورشید، عبدالمجید ؛  ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۴۶۸،BS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک