کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آدن‍وم‍ات‍وز ری‍وی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ی‌
ن‍ژاده‍ا و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ب‍وت‍ر در ای‍ران‌
ای‍م‍ون‍وگ‍ل‍وب‍ول‍ی‍ن‌A)AgI(
س‍رطان‌ ری‍ه‌
ری‍ه‌
ض‍ای‍ع‍ات‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌
ری‍ه‌ گ‍او
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ری‌، ب‍ه‍اره‌
م‍ه‍اج‍ری‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ذول‍ف‍ق‍ارن‍س‍ب‌، س‍ی‍ام‍ک‌
آوان‍س‍ی‍ان‌، آرا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ج‍اد
زی‍ن‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‍ه‌، م‍ه‍س‍ا
خ‍ض‍رپ‍ور، ع‍ب‍دال‍واح‍د
ف‍رخ‍ی‌، ف‍رح‌
ن‍ج‍ات‍ی‌ راد، ب‍ی‍ت‍ا
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیک ریه طیور در آلودگی تجربی با آسپرژیلوس فومیگاتوس
نجاتی راد، بیتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۹۴۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کشتارگاهی انگلهای قسمتی از دستگاه گوارش و ریه گوساله های بومی در کشتارگاه ارومیه
ذولفقارنسب ، سیامک ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۶۱-۶۲
شماره راهنما: ۱۳۶۱، ۹۶۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیکی قلب ،ریه ،کبد و کلیه جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت
مهاجری نیاکی ، علی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۱۷۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین شاخص های ایمنی هومورال و التهابی با شاخص های تنفسی در دختران جوان در پاسخ به فعالیت ورزشی فزاینده
زینالی ، خدیجه ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۳۳،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و شناسایی انگل های کرمی دستگاه گوارش ، کبد و ریه کبوتر در ارومیه
خضرپور، عبدالواحد ؛  اورمیه دامپزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۷،FS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کشتارگاهی آدنوماتوز ریوی و ضایعات کانونی ریه در گوسفندان منطقه اورمیه
آوانسیان ، آرا ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۱۱۱۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه بافت ریه در موشهای رت مبتلا به آسم که با تئوفیلین و عصاره هیدورالکلی بارهنگ تیمار شده اند
فرخی ، فرح ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۹، FS،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
یافته های رادیوگرافیکی و اولتراسونوگرافیکی توده های فضاگیر در ریه گاو
علیزاده ، سجاد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۹-۹۰
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۳۰۸،FS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مصرف مکمل کورکومین و تمرینات مقاومتی سبک به هنگام ۸ هفته تمرین استقامتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی بافت های کلیه و ریه موش های نر ویستار
امیری ، بهاره ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۴۶۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص سرطان ریه در تصاویر سی تی اسکن با ترکیب ویژگی های هندسی و آماری
سلطانیه ، مهسا ؛  ارومیه برق و کامپیوتر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۳۷۲،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک