کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ خ‍ود ت‍م‍ی‍زش‍ون‍ده‌
س‍ل‌ گ‍اوی‌
اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ل‌
ن‍ان‍وذرات‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ا
س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌
م‍اس‍ت‌ س‍ل‌
س‍ل‌ م‍رغ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ س‍ل‌
ب‍ی‍ض‍ی‌ ن‍گ‍اری‌
ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌
س‍ل‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
bp(zro.54Tio.46)O3
س‍ل‌ --م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‌ ج‍اری‍ح‍ان‍ی‌، روی‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ن‍ا، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ورم‍زی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
پ‍ورم‍ح‍م‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ک‍اوه‌ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍ش‍ی‍ری‌ س‍ن‍وک‍ش‌، اک‍ب‍ر
ن‍ش‍رودی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍روز، رس‍ول‌
ب‍ی‍گ‌ زاده‌ ق‍وش‍چ‍ی‌،ج‍لال‌
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ش‍اورز، روح‌ ال‍ه‌
اداک‌، ک‍ام‍ران‌
ف‍اض‍ل‍ی‌ پ‍طرودی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌وق‍اص‍ل‍و، ک‍اظم‌
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍ادر
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، راح‍ل‍ه‌
ظری‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
ع‍ل‍وم‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
   
   
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سل در سگهای ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی ارومیه
ورمزیاری ، حمیدرضا ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۴۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تولید و مطالعه رفتارهای الکتریکی و اپتیکی ماده پیزوالکتریک زیزیکون تیتانات سرب 3O)64.oiT,45.orZ(bP یاTZP
بشیری سنوکش ، اکبر ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۲۵۹،CQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیکی ونحوه شیمیوتراپی بیماری سل دراستان خوزستان
سنا، محمدجعفر ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۱۲۲۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل دراستان چهارمحال وبختیاری
کاوه قهفرخی ، منوچهر ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۱۰۵۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل دراستان ایلام
مقصودی ، سعید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۷۳-۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۱۴۳۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل درانسان و دام درشهرستان قائم شهر
فاضلی پطرودی ، علی ؛  دامپزشکی   ، ۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۸۲۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سل مرغی در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی در شهرستان ارومیه
علیزاده وقاصلو، کاظم ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۴۹۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی سل
ظریفی ، ابوالحسن ؛  تهران ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۲۰۱‬,‭‌ب۲ط۴‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نمونه های سل گاوی با استفاده از کیت تشخیص سریع بیماری سل
کشاورز، روح اله ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۵۱۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای فراخوانی ماست سل هادرمغز، نخاع ، دورعصب سیاتیک ضایعه دیده ، وکف پای موش های رت نر، به دنبال تزریق کف پایی فرمالین وهیستامین
شهروز، رسول ؛  ارومیه ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۵، FS،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تشخیص آزمایشگاهی سل
تهران مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۱۱/۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حسگری گاز در نانو پودرهای اکسید قلع )VI(تهیه شده به روش سل - ژل تحت فرایندهای حرارتی
ناصری ، محسن ؛  دانشکده علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۱۲۵،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه فیبر های آلومینیوم اکسید و مس با پوشش سل ژل تیتان به روش gnitaoc-pid وکاربردآن به میکرو استخراج گر با فاز جامد در آنالیز مخلوط هیدرو کربن های آروماتیک و الکلها با استفاده از کروماتو گرافی گازی
طهماسبی ، راحله ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۶۶،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماری سل
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۱۱‬,‭و۸‌ب۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ، تهیه و شناسایی نانو پوشش های آبگریز و خود تمییزشونده
اداک ، کامران ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۸،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سل دستگاه تنفس
نشرودی ، محمدعلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۱۱‬,‭‌ن۵‌س۸‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل
بیگ زاده قوشچی ،جلال ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۳۶۸، ۸۱۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل گاوی در گاوهای غیر توبرکولینه کشتارگاههای استان گلستان
حاجی محمدی ، بهادر ؛  دانشکاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۸۱۰،FS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز نانوذرات سیلکا بر اساس تکنیک سل ژل ومطالعه وپژگیهای جذب سطحی آن
پورمحمد، یعقوب ؛  علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۵۴،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک oC:OnZ با استفاده از بیضی نگاری و کاربرد آن در حسگرهای گازی
نوری جاریحانی ، رویا ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷،CQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2