کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ --م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ --س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ت‍ال‍وژی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --گ‍زارش‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ق‌
ت‍م‍ری‍ن‌(ورزش‌ --)اث‍رف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌آل‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ول‍ک‍ول‍ه‍ا -زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر، ع‍ادل‌
م‍وان‌، رن‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌،۱۹۱۸-
ف‍ردان‍ش‌، ه‍اش‍م‌
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر، ۱۹۵۰-
ره‍ب‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌،۱۹۱۱
گ‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۴-
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ح‍دادچ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ی‍ارون‌، ج‍اک‍وب‌
آل‍ب‍رت‍ی‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌، دان‍ش‍ی‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ارب‍رد
ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍طح‌ ای‍ران‌
ارک‍ان‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران پیک علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ف‍لا۷د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی فیزیک ۲
آلبرتی ، رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭آ۷ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خواص و کاربرد پزشکی بیومواد فلزی
فتحی ، محمدحسین ،۱۳۳۴- ؛  اصفهان ارکان ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷‬,‭‌پ۴‌ف۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی سطح و تریبولوژی
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ؛  تهران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
حدادچی ، غلامرضا ؛  گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۰۶‬,‭‌ح۴ز۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تامین مالی روستایی :موضوعات طراحی و تجارب برتر
یارون ، جاکوب ؛  تهران نشر علوم کشاورزی کاربرد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ع۸‌ی۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات مفاهیم و کاربردهای بر برنامه ریزی خطی
آذر، عادل ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک فیزیک دانشگاهی
گاینز، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ی۱۸‌ف۹۲۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹ر۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه جامعه و فرهنگ :گزارش شورای فرهنگی و اجتماعی
ایران .وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ؛  تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۵‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق و تربیت اسلامی
رهبر، محمدتقی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭ر۸۶‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقاومت مصالح
بیر، فردیناندپیر ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناندپیر ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی الکترونیک
مارکوس ، جان ،۱۹۱۱ ؛  تهران پیک علوم ، دانشیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌م۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ،۱۹۱۸- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آب و هواشناسی
کاویانی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۸۶۱/۲‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی
شریعتمداری ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۱۵‬,‭‌ش۴‌چ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
فردانش ، هاشم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳‬,‭‌ف۴‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی فعالیت های ورزشی
موان ، رن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌م۸۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستمهای اطلاعاتی
رولی ، جنیفر، ۱۹۵۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9