کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ - س‍ردس‍ازی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌
پ‍رت‍وت‍اب‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- خ‍ش‍ک‌ ک‍ردن‌
س‍ردس‍ازی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ردک‍ن‍ن‍ده‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ -- س‍ردس‍ازی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ --ن‍گ‍ه‍داری‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ --م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍وه‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ذخ‍ی‍ره‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ ب‍ا ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍زر، وی‍ل‍ی‍ام‌ک‍ارول‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ی‍دان‍ی‌، ج‍واد
آب‍روم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‍پ‍ور طاری‌، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
رزب‍ان‍ی‌، داود
پ‍ی‍رع‍دل‌، ال‍ن‍از
اج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍رج‍ی‌ ه‍ارم‍ی‌، رس‍ت‍م‌
آدام‍ز
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍وک‍ل‍ی‌پ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ف‍اطم‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ گ‌وش‍ت‌ ک‍ش‍ور
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رز دان‍ش‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ال‍وی‍ن‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ک‍رج‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ش‍اورزی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
آی‍ی‍ژ
ت‍رج‍م‍ان‌ خ‍رد
ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌
 
   
   
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی مواد غذایی ( ادمز)
آدامز ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۱۵‬,‭آ۳۷‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر ممانعت کنندگی لیزوزیم روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نجاتی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۹۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی
فاطمی ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
افزایش مدت زمان نگهداری پنیر تازه ایرانی با استفاده از مونولورین
رزبانی ، داود ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۶۳۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی
میدانی ، جواد ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۲‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فناوری سردخانه و انبارهای مواد غذایی ،( انبار، سردخانه ، سیلو، انبارهای با اتمسفر کنترل شده و انبارهای تهویه شونده ۹
تهران ترجمان خرد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۶۱۰‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی مواد غذایی
فریزر، ویلیام کارول ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۶،۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میوه و سبزی و تکنولوژی نگهداری و تبدیل آنها
فرجی هارمی ، رستم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سردخانه و نقش آن در صنایع غذائی
ایرانپور طاری ، احسان الله ؛  [تهران ] سازمان گ وشت کشور   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۸‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی
توکلی پور، حمید ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۵‬,‭‌ت۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی مواد غذایی ( نظری و عملی )و کنترلبهداشتی مراکز تهیه و توزیع غذا
تهران مرز دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۱۵‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صنایع غذایی
ملکی ، مرتضی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۹۴۶/۵‬,‭‌م۷‌ص۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش نگهداری مواد غذائی
اجلالی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۶۰۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیکو -شیمیائی نگهداری مواد غذائی
صفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۶۰۱‬,‭‌ص۷‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی هردل
جعفری ، مجتبی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۲‬,‭‌ج۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای غیر حرارتی نگهداری مواد غذایی
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۲‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربری سردخانه و انبار در نگهداری مواد غذایی
آبرومند، علی ؛  تهران علم کشاورزی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۶۱۰‬,‭آ۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تکنولوژی ترکیبی
تبریز الوین ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۵۳۱‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرتودهی مواد غذایی :روشی برای نگهداری و بهبود ایمنی مواد غذایی
تهران سازمان انرژی اتمی ایران کرج : مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات پرتوتابی مایکروویو، گاما و الکترون بر خصوصیات تغذیه ای واریته های مختلف دانه ذرت و جو در تغذیه نشخوارکنندگان در شرایط برون تنی و روش کیسه های نیلونی
پیرعدل ، الناز ؛  ارومیه پردیس دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۳۸۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2