کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍واه‍رش‍ن‍اس‌، رام‍ی‍ن‌
س‍رچ‍م‍ی‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز O- کینون های هتروسیکلی از واکنش تک ظرفی سه جزیی لاوسون ، آریل گلی اکسالها و ۵- آمینو-۳-متیل - ۱-فنیل پیرازول در حضور کاتالیزورهای مختلف در حلال آب /اتانول
سرچمی ، وحید ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۲،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مشتقات هتروسیکلی چندحلقه ای دی هیدروپیریمیدینی و پیریمیدینی طی واکنش تک ظرفی چند جزیی آریل گلی اکسالها با ترکیبات متیلن فعال و ان آمینها در حضور انواع کاتالیست
جواهرشناس ، رامین ؛  ارومیه : پردیس دانشگاهی علوم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۶۳۵،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک