کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ت‍ک‌ ظرف‍ی‌
ای‍م‍ی‍دازو ت‍ی‍ازول‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‌ ل‍و، ن‍دا
ع‍زت‍ی‌ اوغ‍ول‌ ب‍گ‌، م‍ه‍ن‍از
ج‍واه‍رش‍ن‍اس‌، رام‍ی‍ن‌
س‍رچ‍م‍ی‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍ی‍م‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز O- کینون های هتروسیکلی از واکنش تک ظرفی سه جزیی لاوسون ، آریل گلی اکسالها و ۵- آمینو-۳-متیل - ۱-فنیل پیرازول در حضور کاتالیزورهای مختلف در حلال آب /اتانول
سرچمی ، وحید ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۲،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مشتقات هتروسیکلی چندحلقه ای دی هیدروپیریمیدینی و پیریمیدینی طی واکنش تک ظرفی چند جزیی آریل گلی اکسالها با ترکیبات متیلن فعال و ان آمینها در حضور انواع کاتالیست
جواهرشناس ، رامین ؛  ارومیه : پردیس دانشگاهی علوم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۶۳۵،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه و سنتز تک - ظرفی ، سه جزئی مشتقات هتروسیکلی حاصل از واکنش آریل گلی اکسال ها با ترکیبات متیلن فعال و ۳ - متیل - ۱ - فنیل H - ۱-پیرازول
عزتی اوغول بگ ، مهناز ؛  ارومیه شیمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۷۲۹،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی واکنش های تک ظرفی سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک با آریل گلی اکسال ها با کینولین -۲و۴)H - ۱،H۳ )دی اون و آمین های هتروسیکل در حضور کاتالیزورهای مختلف با استفاده از حلال آب /اتانول
خلیل لو، ندا ؛  ارومیه شیمی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۷۴۳،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک