کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍وس‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وس‍ت‌ دس‍ت‌ و پ‍ای‌ گ‍اوم‍ی‍ش‌
م‍اه‍ی‌ ک‍پ‍ور
ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
پ‍وس‍ت‌ ب‍ادام‌
اس‍ب‌ ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ --ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ان‍گ‍ش‍ت‌ گ‍او
پ‍وس‍ت‌ --ب‍ه‍داش‍ت‌ --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‌ ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ --ب‍ه‍داش‍ت‌
دام‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
پ‍وس‍ت‌
اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍ه‍ا
ع‍س‍ل‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ،اک‍رم‌
م‍ه‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ن‍ام‍ی‌، س‍ی‍روس‌
وس‍ل‍ی‌ ه‍اس‍ف‍ورد، زی‍ا
اع‍ت‍م‍ادی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍ود
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ل‍ق‍ا، ف‍اطم‍ه‌
ت‍ک‌زارع‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ج‍ه‍ان‍ب‍ان‌ اس‍ف‍ه‍لان‌، ع‍ل‍ی‌
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
م‍ع‍روف‍ی‌، ش‍ی‍لان‌
ب‍ه‍ادر، ال‍ه‍ام‌
اح‍م‍دی‍ان‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ک‍اوه‌س‍م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، س‍ی‍دم‍ج‍ی‍د
آژی‍ر، ف‍ری‍د
م‍ق‍دادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ای‍لات‌ ع‍ل‍م‍داری‌، ک‍اظم‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ام‍ی‍د
ه‍وک‌، ج‍ان‌
ش‍اک‍ری‌ ن‍ی‍ا،م‍ری‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌
ن‍گ‍اه‌ آش‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ارج‍م‍ن‍د
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
م‍ش‍ع‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر خ‍اطره‌
ش‍ق‍ای‍ق‌
 
   
   
    
  1     2     3      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی گوشت های مرغ صنعتی نگهداری شده در شرایط سرد به کمپیلوباکتر با استفاده از روش واکنش های زنجیره ای پلیمر از)RCP(
ابراهیمی لقا، فاطمه ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۶۱،XT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
جریانات الکتریکی و تاثیر آنها در روند التیام جراحات بافتهای مختلف
اعتمادی فر، محمود ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۰۴۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه بالینی در روش پیوند آزاد پوست )TFARG NIKS EERF( .G.S.C .II HSEM .I
کاوه سمنانی ، محمدمهدی ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۵۳۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روشهای پیوند آزاد پوست )G.S.F()TFARG NIKS EERF( در دامهای کوچک
نامی ، سیروس ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱۴۵۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه پوست دست و پای گاومیش ناحیه آذربایجان غربی در سنین مختلف
ایلات علمداری ، کاظم ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۶۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بانوان
وسلی هاسفورد، زیا ؛  مشهد نشر خاطره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭و۵ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت در پوست سگها و تعییت الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پلاسمیدی جدایه ها
معروفی ، شیلان ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۹۲۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی پوست و مو
مهری ، فرشته ؛  قم نگاه آشنا   ،
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭‌م۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سلامت و زیبایی پوست با ترکیبات گیاهی
تک زارع ، نسرین ؛  تهران شقایق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭‌ت۸‌س۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پوست
هوک ، جان ؛  تهران کتاب ارجمند نسل فردا ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭‍ه۹‌پ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی استافیلوکوکهای مقاوم به متی سیلین در پوست سگها وتعیین الگوی پلاسمیدی جدایه ها
بهادر، الهام ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۹۴۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی فعالیت ضد باکتریابی عصاره های آبی ،الکلی و هیدروالکلی برگ ،میوه ،پوست میو،وپوست تنه بلوط ایرانی )acisrep sucreuQ(و اپر بخشی آنها در روند ترمیم زخم پوستی در رت
ابراهیمی ،اکرم ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۵۹،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی فنول های موجود درپوست ژنوتیپ وگونه بادام دررابطه بابرخی فاکتورهای اکولوژیکی با هدف طبقه بندی آنها
جهانبان اسفهلان ، علی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۵۶،KQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بالینی لنکش ناشی از بیماری های موضعی پوست انگشت درگاوداری های اطراف ارومیه
احمدیان ، کامبیز ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۵۷۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
شاکری نیا،مریم ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۹۵۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست
مقدادی ، مرتضی ؛  اصفهان مشعل اصفهان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۷۱‬,‭‌م۷‌ب۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
زخم عفونی و ارزیابی شیوه های مختلف درمان آن در اسب
آژیر، فرید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۱۰۵۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری بر بیماری لرنه آزیس در کپورماهیان
معصومی ، سیدمجید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۱۰۵۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بالینی کاربرد موضعی عسل در تسریع التیام زخمهای جراحی
نجفی ، امید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۰۸۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3