کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ش‍اورزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌س‍و
ت‍ئ‍وری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ م‍خ‍ازن‌
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ --س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
دوزاژ
ح‍ش‍ره‌ ک‍ش‌ ه‍ا
ج‍وان‍ه‌ زن‍ی‌
ب‍ار رس‍وب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اروم‍ی‍ه‌
م‍وادغ‍ذای‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
خ‍اک‌ ورزی‌
روغ‍ن‌ دان‍ه‌ چ‍ری‍ش‌
ب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍الان‍س‌
م‍ول‍ک‍ول‍ه‍ا -زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‍خ‍ی‍ر و ت‍ع‍رق‌ --ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ع‍اش‍وری‌، ح‍ج‍ت‌
ای‍ری‍ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍وپ‍ال‌، ک‍ری‍ش‍ان‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ت‍ذرج‍ی‌، زه‍را
ح‍ی‍دری‌ ش‍ری‍ف‌آب‍اد، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ولادی‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍رن‍ظام‍ی‌ض‍ی‍اب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۰-
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
ش‍ک‍وری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ص‍ادق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
م‍ک‍ون‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر
م‍رت‍ض‍وی‌، س‍ی‍دم‍رت‍ض‍ی‌
ح‍دادچ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍لائ‍ی‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر
اش‍ت‍ری‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ی‍ارون‌، ج‍اک‍وب‌
 
ناشر:
ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
ب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ارب‍رد
رن‍گ‍ی‍ن‌ق‍ل‍م‌، وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌- پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
حدادچی ، غلامرضا ؛  گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۰۶‬,‭‌ح۴ز۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تامین مالی روستایی :موضوعات طراحی و تجارب برتر
یارون ، جاکوب ؛  تهران نشر علوم کشاورزی کاربرد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ع۸‌ی۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتال در عصر اطلاعات الکترونیکی
گوپال ، کریشان ؛  تهران رنگین قلم ، وزارت جهاد کشاورزی - پژوهشکده مهندسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات ۲۰۰۰ تست کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی با پاسخ نامه تشریحی
میرنظامی ضیابری ، حسین ،۱۳۳۰- ؛  تهران نشرعلوم کشاورزی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۴‬,‭‌م۹۵‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی منتخب
تهران موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک کشاورزی
تهران بانک کشاورزی .مرکز تحقیق و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۵۸۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جذب آب و تعرق
حیدری شریف آباد، حسین ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران وزارت جهاد کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۷۳‬,‭‌ح۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی )eadilemosyrhC :.:loc( )yas( ataenilmeced asratnoitpeL
شیبانی تذرجی ، زهرا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۴۴،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر فرسودگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود تحت شرایط شوری
مرتضوی ، سیدمرتضی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۳۴،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر سم پیری پروکسی فن روی مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه nneG( icabat aisimeB.( و نقش روغن سیتووت در افزایش کارایی آن
اشتری ، صدیقه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۶۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر روغن دانه چریش و سموم هگزی تیازوکس و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپایی )eadihcynarteT:iracA(,)hcoK( imlu suhcynonaP
حسینی نیا، اصغر ؛  دانشگاه اورمیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۳۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی سیستم کنترل کننده فازی برای سمپاش
جلائی صادقیان ، امیر ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۶۹،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه نرم افزار سیستم بالانس کننده لانچستر جهت حذف ارتعاشات موتور
عاشوری ، حجت ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۷۰،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات سیستم های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی عناصر روی ، بر و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
شکوری ، ابوالفضل ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۲۳۲،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز ذرت در شهرستان ارومیه رقم ۷۰۴L syam aeZ(.(
ایریلو، محمدرضا ؛  کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۲۷،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین عملکرد بهینه سیستم های مخازن درون سالی و برون سالی با استفاده از شاخص ytilibaniatsuS
محمدی ، صالح ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۰۰،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی جریان ناشی از باران و ذوب برف با استفاده از مدل ( MRS مطالعه موردی حوزه آبریز قره سو)
فولادی پناه ، مهدی ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۸۵،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات کشندگی اسپینوزاد روی حشرات کامل )tsbreH( muenatsac muilobirT ، L( eazyro sulihpotiS.( و sisnemanirus sulihpeazyrO در شرایط آزمایشگاهی
صادقی ، غلامرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۴۰،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بار رسوبی معلق بر اساس تفکیک دوره های زمانی خشک و تر و تفکیک دبی پایه و سیلابی
مکوندی ، علی ؛  دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۱۰۱،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9