کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍پ‍ور م‍اه‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ل‌
ک‍پ‍ور م‍اه‍ی‍ان‌
م‍اه‍ی‍ان‌ ک‍پ‍ور پ‍رورش‍ی‌
اروم‍ی‍ه‌
خ‍ارس‍ران‌
 
پدیدآور:
راس‍خ‍ی‌ ق‍ره‌ب‍اب‍ا، م‍ح‍م‍د
اخ‍وان‌ روف‍ی‍گ‍ر، ح‍م‍ی‍د
م‍ح‍م‍دزاده‌ف‍رد، اص‍لان‌
م‍وس‍ی‌ طال‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ک‍وزان‍ی‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی انواع کپور ماهیان پرورشی کارگاههای اطراف شهرستان ارومیه به نوزاد دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
محمدزاده فرد، اصلان ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۷۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آلودگی کپورماهیان پرورشی کارگاههای اطراف ارومیه به ترماتودهای منوژن
راسخی قره بابا، محمد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۴۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آلودگی سیاه ماهیان سد مهاباد به خارسران ( آکانتوسفالها)
اخوان روفیگر، حمید ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۶۹-۷۰
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۱۲۰۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات مواد شیمیایی در پیشگیری و درمان لرنیوز در کپور ماهیان پرورشی شهرستان رشت
شفیقی کوزانی ، سیدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۱۴۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آماری وضعیت پرورشی - بهداشتی مزارع ماهیان گرمابی در شهرستان ارومیه
موسی طالشی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۸-۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۰۸۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک