کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍ه‍ا --داروش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دگ‍رآس‍ی‍ب‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-- اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ --ان‍گ‍ل‍ی‍س‌
ب‍اغ‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار --ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ورم‌ پ‍س‍ت‍ان‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ف‍ع‍ل‌
پ‍س‍ت‍ان‌گ‍او --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
آب‍س‍ک‍ون‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۱۹-
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ه‌،۱۳۲۰-
ب‍ی‍ل‌، راب‍رت‌ ال‌.
ب‍ل‍ووی‌، راج‍ر
زه‍ره‌ون‍د، ح‍م‍ی‍د،۱۳۵۵-
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۲۸-
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ان‍درس‍ون‌، ک‍وی‍ن‌
ت‍ائ‍ب‍ی‌، ام‍ی‍ر
زاه‍دی‌ س‍رش‍ت‌، م‍ازی‍ار
ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ه‍م‍ای‍ون‌، ن‍اص‍ر،۱۳۱۵-
ش‍ی‍ف‍ر،ب‍رون‍و،۱۹۲۹-
ت‍رن‍ر، ک‍ری‌
ن‍ان‍ف‍ارا، ف‍ران‍ک‌
آل‍ب‍رت‍ی‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍وپ‍ردازان‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
آی‍ی‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍پ‍ه‍ر: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍پ‍ه‍ر: ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌:س‍ازم‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۶= سیصد و شش >مدار
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۵۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی فیزیک ۲
آلبرتی ، رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭آ۷ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی CNC( (
نانفارا، فرانک ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و قابل استفاده کلیه علاقه مندان به سیستمهای عامل
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۵‌ص۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی
لطفی ، طاهر ؛  همدان مرکز انتشارات دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۹۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل برنامه ریزی خطی بازارا، به انضمام راهنمای عملیاتی نرم افزارSMAG
زاهدی سرشت ، مازیار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ب۲‌ب۳۸۲۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنترل ورم پستان در گله های گاو شیری
بلووی ، راجر ؛  تهران سپهر: نیکخواه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۷۱‬,‭و۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار ریاضی والپول ، فروند
زهره وند، حمید،۱۳۵۵- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و۲آ۸۲۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آللوپاتی ( خود مسمومی و دگر مسمومی :اثرات متقابل موجودات نسبت به یکدیگر)
حجازی ، اسداله ،۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۱۱‬,‭‌ح۳آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
باغبانی :ازدیاد نباتات ، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت -پرسشهای چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد
قنبری ، علیرضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۱۷/۶۵‬,‭‌ق۸۷‌ب۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد محیط زیست
ترنر، کری ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌س۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری فسیل شناسی
هادوی ، فاطمه ،۱۳۲۸- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۰۳‬,‭‍ه۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای روز در ورم پستان گاو
اندرسون ، کوین ؛  تهران آییز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۷۱‬,‭و۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاربردی دامپزشکی
بیل ، رابرت ال . ؛  تهران سپهر: نشر نیکخواه :سازمان دامپزشکی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۵‬,‭‌ب۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ افعال مرکب اصطلاحی [ )CTN( ان تی سی ]
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۳۱۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح خیابانهای شهری
بهبهانی ، حمید،۱۳۱۹- ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۶‬,‭‌خ۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی CTN
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول سم شناسی ( ترکیبات شیمیایی ، خطرات منافع آنها)
شیفر،برونو،۱۹۲۹- ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آبسکون یا جزیره آشوراده
تکمیل همایون ، ناصر،۱۳۱۵- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۱‬,‭‌ش۸۷‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های توزیع آب شهری
تائبی ، امیر ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9