کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ --ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
غ‍لات‌ --ت‍ول‍ی‍د
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و ح‍ی‍وان‌
اس‍ب‍ه‍ا --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
س‍ال‍م‍ون‍ل‍وز --م‍رغ‌ و خ‍روس‌
ب‍ل‍وغ‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ --اس‍لام‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ --ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا
م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ --ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ات‍ه‍ا --ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍اغ‍داری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‍ی‌، زه‍ره‌
ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۰-
م‍ه‍دی‌، م‍ه‍ری‍زی‌،۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۰-
پ‍ای‍ان‌، رس‍ول‌،۱۳۱۹-
ش‍ان‍م‍وگ‍ان‌، س‍ام‌
دارب‍ی‍ش‍ر، ج‍ی‌.اف‌
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ن‍ص‍وح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵-
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌اص‍ل‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
خ‍دای‍اری‌، ن‍اص‍ر،۱۳۳۳-
وس‍ت‍ون‌، ج‍ی‌ .دی‌.
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ی‍ن‍ون‌، آر .ج‍ی‌.
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌،۱۳۱۱-
ج‍وادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ولا، اره‍ان‌
اوح‍دی‌ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
ف‍اک‍س‌، آر .ت‍ی‌ .وی‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍وپ‍ردازان‌
ع‍ل‍م‌ و ق‍ل‍م‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
آی‍ش‌: ن‍ق‍ش‌م‍ه‍ر
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍الار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ص‍دا
ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ب‍ی‍ژن‌
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍وح‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ان‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ایران باستان
جوادی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌ج۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هواشناسی در کشاورزی
نصوحی ، غلامحسین ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان غلامحسین نصوحی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۰/۵‬,‭‌ن۶‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات قانون نطام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمانی ایران ، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شیبانی اصل ، منوچهر ؛  تهران امیربهادر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۶۶‬,‭‌ش۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی محلولهای بافر [ به پیوست جداول لازم برای تهیه محلول های بافر]
بینون ، آر .جی . ؛  تهران مرکز نشر صدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۹/۹‬,‭‌ب۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ دختران
مهدی ، مهریزی ،۱۳۴۱ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۵‬,‭‌م۹‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای باغبانی
واحد تحقیقات و انتشارات مجتمع آموزشی و فنی تهران ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۱۷/۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای باغبانی ( میوه ، گل و سبزیکاری )
قنبری ، علیرضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۱۷/۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۲۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد منابع طبیعی ، محیط زیست و سیاستگذاریها
کولا، ارهان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۲۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ب۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پروتوزوئرهای خاک
داربیشر، جی .اف ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۳۶۶‬,‭د۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سالمونلوسس طیور
اوحدی نیا، حسن ؛  تهران علم و قلم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵۵/۶‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان
شفایی ، حسن ،۱۳۲۰- ؛  تهران آیش : نقش مهر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۳/۵‬,‭‌ش۷ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای وترها، رباطها و غلافهای وتری اسب
حکمتی ، پرویز،۱۳۱۰- ؛  تهران نشر بیژن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵۹‬,‭‌ل۹‌ح۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران ( از آغاز تا بیست ودوم بهمن ۱۳۵۷)
خدایاری ، ناصر،۱۳۳۳- ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۹‬,‭آ۱۵‌خ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی ( پرورشی )
رئیسی ، زهره ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭ر۹۶ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
وستون ، جی .دی . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵/۵‬,‭و۵‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مخابراتی دیجیتال و آنالوگ
شانموگان ، سام ؛  [اصفهان ] دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳/۷‬,‭‌ش۲‌س۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول روشهای تشخیص در بیماری شناسی گیاهی
فاکس ، آر .تی .وی . ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۳۱‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترابری در معادن
بصیر، حسن ،۱۳۱۱- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۳۳۱‬,‭‌ب۶‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات
پایان ، رسول ،۱۳۱۹- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۳۴‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9