کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍رم‍ه‍ای‌ ل‍ول‍ه‌س‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌زای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رق‌ --س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا --ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ --م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رغ‍داری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
آب‍ی‍اری‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --ارزش‍ی‍اب‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ --ت‍ک‍ث‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ --ق‍رن‌۲۰.
داروه‍ای‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --دی‍ن‍ام‍ک‌ س‍ی‍الات‌
آف‍ت‍ه‍ا --م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍ی‍ل‍گ‍ردگ‍ذاری‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --رده‌ب‍ن‍دی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌زاده‌ ن‍م‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍م‍س‍ائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۳۶-
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌م‍رن‍دی‌، رس‍ول‌
ص‍ارم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رت‌، چ‍ارل‍ز
ل‍ی‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ال‍ه‌م‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۶-
م‍ور، ت‌ .س‌.
م‍ان‍ف‍ردی‌، وال‍ری‍و م‍اس‍ی‍م‍و
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۴-
ق‍م‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۴-
ه‍ارک‍ر، ک‍ی‍ت‌
گ‍س‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د،۱۹۴۰-
ش‍ه‍رآی‍ی‍ن‌، ن‍وح‌
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۴[ - گ‍ردآورن‍ده‌]
چ‍س‍ت‍ر، م‍ی‍روی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزائ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ق‍م‍ری‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
آپ‍ه‍ام‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍دس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‌غ‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارک‍ان‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوین آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد شبکه های آبیاری
برت ، چارلز ؛  تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۸۰۵‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گیاه پزشکی ( پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )
شهرآیین ، نوح ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۰/۷‬,‭‌ش۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۷= سیصد و هفت >مدار
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۵۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خواص و کاربرد پزشکی بیومواد فلزی
فتحی ، محمدحسین ،۱۳۳۴- ؛  اصفهان ارکان ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷‬,‭‌پ۴‌ف۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستماتیک گیاهی ، دیدگاهی تبارشناختی
اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭‌س۹۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قارچها و کنترل بیولوژیک آفات ، بیمارگرها، و علفهای هرز
صارمی ، حسین ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۷۵‬,‭‌ص۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات آموزشی و آموزشگری
شمسائی ، ابراهیم ،۱۳۳۶- ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳۵‬,‭‌ش۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نماتودشناسی گیاهی
نصراصفهانی ، مهدی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۹۸‬,‭‌ک۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
چستر، میروین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۳‬,‭‌چ۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ازدیاد نباتات
جلیلی مرندی ، رسول ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۹‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک کلاسیک
خداکرمی ، بهزاد،۱۳۵۴[ - گردآورنده ] ؛  تهران ناقوس : میرزائی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱/۲۸‬,‭‌خ۴۲‌ت۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
ماله میر، علیرضا،۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۲‬,‭‌م۱۳ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اسکندر
مانفردی ، والریو ماسیمو ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۴۸۸۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد ( سیالات ، حرارت ، نفوذ)
گسکل ، دیوید،۱۹۴۰- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۵‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استقامت فولادهای گالوانیزه گرم در بتن
حسن زاده نمین ، محمود ؛  تهران آپهاما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۴۲‬,‭‌ک۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی و فیزیولوژی هورمونهای گیاهی
مور، ت .س . ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۹۸‬,‭‍ه۹‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجربیات راه اندازی و تعمیرات سیستم قدرت
هارکر، کیت ؛  قم انتشارات قدس با همکاری جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۱۰۱‬,‭‍ه۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای گیاه شناسی عمومی
واحدتحقیقات وانتشارات مجتمع آموزشی و فنی تهران ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۵۱‬,‭‌پ۴۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرورش مرغ مادر گوشتی
لیسون ، استیون ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۲‬,‭‌ل۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داروهای دامپزشکی و نهاده های تغذیه دام ، طیور و آبزیان
قمریان ، علیرضا،۱۳۵۴- ؛  تهران قمریان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۷‬,‭‌ق۸د۱۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9