کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ -- اطل‍س‌ه‍ا
خ‍اک‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زب‍ال‍ه‌زدای‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ --ش‍س‍ت‍ش‍و
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دام‍ی‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍غ‍ز -- پ‍ی‍ری‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍لاس‍داری‌
گ‍ی‍اه‌ و آب‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
م‍ری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍ع‍م‍اری‌
آب‍ی‍اری‌ -- ک‍ان‍ال‌ه‍ا و ن‍ه‍ره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
دی‍ون‌
س‍ن‍ت‍ز ت‍ک‌ ظرف‍ی‌ س‍ه‌ ج‍زئ‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌
م‍ظاه‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ف‍اطم‍ه‌
زرگ‍ر، ک‍ارو
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
رس‍ت‍اک‌، ری‍چ‍ارد
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ل‍ق‍ا، ف‍اطم‍ه‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، اب‍وذر
ام‍رای‍ی‌، ح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، رام‍ون‌
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
م‍ات‌ ران‍ی‌، روزای‍م‍ی‌
ق‍س‍ی‍م‌، س‍ی‍د
ک‍م‍پ‍ب‍ل‌، ت‍ری‌
دن‍ی‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۹۳ : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)
اح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اک‍رم‌
آدام‍ز
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ خ‍رد
ک‍ش‍اورزی‌
م‍وس‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
ک‍ت‍اب‍گ‍رد چ‍راغ‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
ب‍ی‍ه‍ق‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ - غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ج‍اد، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ری‍ک‍لام‌
ف‍ره‍اد ت‍وح‍ی‍دی‌
پ‍دی‍ده‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ۲ . مجموعه مهندسی برق و ابزار دقیق
زرگر، کارو ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭ز۳۹‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه آب و خاک و گیاه
علیزاده ، امین ؛  مشهد دانشگاه غیر دولتی - غیر انتفاعی صنعتی سجاد، انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۷۰‬,‭‌ع۸ر۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی گوشت های مرغ صنعتی نگهداری شده در شرایط سرد به کمپیلوباکتر با استفاده از روش واکنش های زنجیره ای پلیمر از)RCP(
ابراهیمی لقا، فاطمه ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۶۱،XT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادبیات فارسی ، مجموعه مدیریت اجرایی
تهران موسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۳‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سن و جنس بر دقت تصویرسازی حرکتی
بیات پور، مریم ؛  دانشگاه ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳۴۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی به سبک رویایی
احمدبیگی ، ملیحه ؛  تهران پدیده   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شناخت رفتار دانش آموز
لوئیس ، رامون ؛  ارومیه ریکلام   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۳‬,‭‌ل۹‌ش۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربناته در زیر میکروسکوپ
آدامز ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱/۱۵‬,‭‌ک۴آ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی و سلول شناسی پرندگان و حیوانات غیر معمول (اگزوتیک )بیمار
کمپبل ، تری ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۹۶/۵‬,‭‌ک۸‌خ۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ، کرمانشاه ، ۹ و ۱۰ مهر۱۳۹۳
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ( دومین :۱۳۹۳ : کرمانشاه ) ؛  قم صحیفه خرد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیرابه مراکز دفن پسامد، تولید، کنترل و تصفیه
قسیم ، سید ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۹۵/۷‬,‭‌ق۶‌ش۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی ترسیم
مات رانی ، روزایمی ؛  تهران بیهق کتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭ر۸۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
از سیر تا پیاز کامپیوتر کتابی ویژه برای آموزش از صفر
امرایی ، حمیدالله ؛  بابلسر کتابگرد چراغ دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ف‍لا۷۷۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز۵ و۴ -دی هیدروپیرولو[۳و۲و۱ eh]-ایندول - ۲،۱ -دی اون و مطالعه واکنش پذیری آنتحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزامتیلن تترا آمین و پاراتولوئن سولفونیک اسید در آب
سلیمانی ، اکرم ؛  دانشگاه ارومیه :مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشکده علوم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳۹۰،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه واکنشهای ۴ و۸و۵ -تری متیل - ۴و۵ -دی هیدروپیرولو[۱و۲و۳و ih]-ایندول - ۱و۲ -دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
مظاهری مقدم ، فاطمه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳۹۱،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هوشمند بیندیشید
رستاک ، ریچارد ؛  ارومیه فرهاد توحیدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۹۸‬,‭ر۵‍ه۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری دکتر رستگارپور
دنیایی ، امین ؛  تهران علم و دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۶ر۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ژئومورفولوژی سیاره مریخ
علیزاده ، ابوذر ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۴۱‬,‭‌ع۶ژ۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها
تبریز عمیدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۳۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9