کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دل‌ ج‍ی‍ن‍ز-ک‍ام‍ی‍ن‍گ‍ز اس‍ت‍ان‍دار
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ دای‍ره‌ ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ان‍رژی‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍اپ‍ذی‍ر
ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍ازه‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ل‍ن‍ی‍ت‌ س‍دی‍م‌
م‍ک‍م‍ل‌ه‍ای‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ت‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ال‍ت‍روژن‌
ح‍ق‍وق‌
ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا - طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ع‍دی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌، ۴۷۰- ۶۲۸ ق‌
ش‍ع‍ر غ‍ن‍ای‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
س‍رچ‍م‍ی‌، وح‍ی‍د
ح‍ی‍درزاده‌ زن‍گ‍لان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
اف‍ش‍اری‌، ف‍ری‍دون‌
دروی‍ش‌ زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ذوال‍ف‍ق‍اردی‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍روس‍ت‍ر، اس‍ک‍ات‌
رام‍ش‍ک‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ی‍رس‍ران‍دی‍ب‌، ن‍وح‌
پ‍روی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ام‍ی‍د
ن‍ی‍ک‍وف‍ک‍ر، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
اس‍ک‍ن‍درپ‍ور، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د م‍ش‍ه‍د
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
پ‍ردی‍س‌ ع‍ل‍م‌
ع‍ل‍وم‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ع‍م‍ارت‌ پ‍ارس‌، ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ق‍ه‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ب‍زان‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
چ‍ت‍ر دان‍ش‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز O- کینون های هتروسیکلی از واکنش تک ظرفی سه جزیی لاوسون ، آریل گلی اکسالها و ۵- آمینو-۳-متیل - ۱-فنیل پیرازول در حضور کاتالیزورهای مختلف در حلال آب /اتانول
سرچمی ، وحید ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۲،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ایهام در آثار سعدی
پیرسراندیب ، نوح ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۳۶۵،RIP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی کمانش پیچشی جانبی تیرهای PRF پالتروژن )PRFP(تحت خمش خالص
نظری ، علی ؛  ارومیه فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۳۳۳،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر گرایش دبیران تربیت بدنی زن شهرستان ارومیه به ورزش در اوقات فراغت
حیدرزاده زنگلانی ، سمیه ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۳۳،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مصرف مکمل آویش بر روی 12-FGF در زنان یائسه
اسکندرپور، فاطمه ؛  ارومیه مرکز آموزشهای نیمه حضوری تربیت بدنی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۳۴،VG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گذار بزرگ ، گذر از سوخت های فسیلی به انرژی خورشیدی و بادی
مشهد جهاد دانشگاهی واحد مشهد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۰۸‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحد های صنعتی
نیکوفکر، محمدهادی ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌ن۹۸ط۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شعر غنایی
بروستر، اسکات ؛  تهران انتشارات سبزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۳۵۶‬,‭‌ب۴‌ش۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های کوانتومی سیستم برهم کنش اتم - میدان بر اساس مدل های جینز-کامینگز تعمیم یافته
عباسی ، امید ؛  ارومیه فیزیک   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۹۲،CQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر بارگیری مکمال نانو ذره سلنیوم در مقایسه با سلنیت سدیم بر شاخص های اکسایشی همراه تمرین وامانده ساز در بافت قلب و خون موش های صحرائی نر
ذوالفقاردیدنی ، حسن ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۶۳۲،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی امکان حذف انتخابی یون های فلزی سنگین از نمونه های آبی با استفاده از کوپلیمرهای پلی ( ۲ -هیدروکسی اتیل متا کریلات - اکریلیک اسید )با برخی کراسلینک های متفاوت
درویش زاده ، غلامرضا ؛  ارومیه : مرکز آموزشهای نیمه حضوری علوم - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۰،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های بلند
طاحونی ، شاپور ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۴۵‬,‭ط۲‌س۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کلیات و مقدمه ی علم حقوق
افشاری ، فریدون ؛  بیرجند قهستان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۷۲‌ک۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
نائی ، محمدحسن ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ن۲‌ق۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خوارزمشاهیان از فراز تا فرود
رامشک ، مهدی ؛  قم مرکز نشر کتاب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۷۵‬,‭ر۲۵‌خ۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
متابولیسم مکمل های ورزشی در بانوان
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۵۸/۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها
پروینی ، مهدی ؛  تهران پردیس علم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۶۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد ملی ترسیمات فنی ساختمان
تهران عمارت پارس ، جهان جام جم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۳۲‬,‭‌ن۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق مدنی
توکلی ، محمدمهدی ؛  تهران چتر دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ت۹‌م۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب در استان آذربایجان غربی ( مطالعه موردی شهرستان بوکان ، بخش سمینه )
مینایی ، حسن ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۳۰،G
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9