کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : RNA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍رال‍ن‍ون‌
RNA- Evolution
Genes
RNA
واری‍ک‍وس‍ل‌
ل‍ی‍ن‍گ‍وآت‍ولاس‍رات‍ا
آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ روغ‍ن‍ی‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ورزش‍ی‌ و م‍ی‍ان‍س‍الان‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌
Plant molecular genetics
 
پدیدآور:
Grotewold, Erich
خ‍س‍روان‍ی‍ان‌، ن‍رگ‍س‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
Lewin, Benjamin
Sobhanmanesh, Amir
ادی‍ب‌ ن‍ی‍ا، ال‍م‍ی‍را
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌اروم‍ی‍ه‌
Cold Spring Harbor Laboratory Press
ع‍ل‍وم‌
ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
Oxford University Press
Wiley Blackwell
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
   
   
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Genes IV
Lewin, Benjamin ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1990
شماره راهنما: ‭QH‬,‭447‬,‭.L4G4‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The RNA world
Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor Laboratory Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QP‬,‭623‬,‭.R6‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه لاتین
 
 
RNA and DNA Interaction with Sn(CH3)2Cl2 studied by UV and FTIR spectroscopy
Sobhanmanesh, Amir ؛  Faculty of Science 2005
شماره راهنما: QD,28,2005
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر محافظتی تجویز ویتامین E و تستوسترون بر روی تاثیرات مخرب واریکوسل تجربی در بیضه و پارامترهای اسپرم موش های رت بالغ
خسروانیان ، نرگس ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۴،MQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
پاسخ 1rep به تمرین هوازی با شدت 56 درصد ضربان قلب تمرین در مردان میانسالغیر فعال
یعقوب نژاد، فخرالدین ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۳۹،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مایکوتوکسین زیرالنون )AEZ( بر تغییرات ایمنوهیستوشیمیایی گیرنده RE& و پارامترهای اسپرم در موش رت نر بالغ
ادیب نیا، المیرا ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۹۰،FS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناسایی مولکولی سویه های لینگوآتولا سراتا در برخی نشخوارکنندگان اهلی (میزبان واسط) و سگ (میزبان نهائی )با استفاده از تجزیه وتحلیل ژن ANRr S۱۸ به روش RCP-PLFR
توسلی ، موسی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۷، FS،ط
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Plant genes, genomes, and genetics
Grotewold, Erich ؛  Chicheste Wiley Blackwell   ، 2015
شماره راهنما: ‭QK‬,‭981.4‬,‭.G76‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تجزیه بیان ژن در برگ آفتابگردان تحت تنش شوری با استفاده از روش توالی یابی ANR
شریفی علیشاه ، معصومه ؛  ارومیه کشاورزی و منابع طبیعی   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک