کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍وه‌ه‍ا --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۷۲۴- ۱۸۰۴ ،leunammI ,tnaK
خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
آب‍ی‍اری‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --ارزش‍ی‍اب‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار --ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍اک‌ --ف‍رس‍ای‍ش‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ق‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌
ش‍ع‍ب‍ان‍پ‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۵-
ب‍رت‌، چ‍ارل‍ز
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
ن‍ص‍وح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵-
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌اص‍ل‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍ه‍رآی‍ی‍ن‌، ن‍وح‌
ه‍ول‍دزورث‌
ج‍وادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، م‍ای‍ک‍ل‌
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍ع‍ب‍ان‍پ‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ان‍ف‍ارا، ف‍ران‍ک‌
آل‍ب‍رت‍ی‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍وح‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران پیک علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ف‍لا۷د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کانت
کاپلستون ، فردریک ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۷۹۸‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوین آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد شبکه های آبیاری
برت ، چارلز ؛  تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۸۰۵‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک در هزاره سوم
صنایعی ، علی ،۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک
کانینگهام ، مایکل ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ک۲۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ایران باستان
جوادی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌ج۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای آبخیزداری ، فرسایش و حفاطت خاک
شعبانپور شهرستانی ، محمود،۱۳۴۵- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گیاه پزشکی ( پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )
شهرآیین ، نوح ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۰/۷‬,‭‌ش۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل لرزه ای سازه ها
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭ر۶‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۷= سیصد و هفت >مدار
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۵۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۶= سیصد و شش >مدار
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۵۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هواشناسی در کشاورزی
نصوحی ، غلامحسین ،۱۳۳۵- ؛  اصفهان غلامحسین نصوحی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۰/۵‬,‭‌ن۶‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای خاک شناسی (فیزیک ، شیمی و حاصل خیزی )
شعبانپور شهرستانی ، محمود،۱۳۴۵- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱/۵‬,‭‌ش۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی فیزیک ۲
آلبرتی ، رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭آ۷ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول تبدیل و نگهداری میوه ها و سبزیها
هولدزورث ؛  شهرکرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۶۱۲‬,‭‌م۹‌ه۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات قانون نطام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمانی ایران ، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شیبانی اصل ، منوچهر ؛  تهران امیربهادر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۶۶‬,‭‌ش۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع 0002 swodniW
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای خاک شناسی ( بیولوژی ، پیدایش و رده بندی خاک )
شعبانپور شهرستانی ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱/۵‬,‭‌ش۷‌پ۴۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای خاک شناسی عمومی
شعبانپور شهرستانی ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱/۵‬,‭‌ش۷‌پ۴۵۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی CNC( (
نانفارا، فرانک ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9