کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍ه‍ا --ت‍غ‍ذی‍ه‌
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ادون‌ ق‍رم‍ز
ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌، ب‍اب‍ارا
س‍ی‍دع‍ام‍ری‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
م‍ح‍رم‌زاده‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
   
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی کار در سازمان های ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهبردی رویدادهای ورزشی
سیدعامری ، میرحسن ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فایتوژنیک ها در تغذیه حیوانات
ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ف۲‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی مادون قرمز، اصول و کاربردها
استوارت ، بابارا ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۸۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک