کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
ام‍ن‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ن‍اق‍ص‌ در س‍گ‌
ت‍ری‌ ه‍ال‍وم‍ت‍ان‍ه‍ا
س‍ل‌
ل‍پ‍ت‍وس‍پ‍ی‍روزه‍ا
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
ت‍ی‍ت‍ر IHن‍ی‍وک‍اس‍ل‌
واک‍ن‍ش‌ ت‍ک‌ - ظرف‍ی‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌
ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
اس‍ت‍روئ‍ی‍ده‍ا در م‍وش‌ رات‌
ک‍پ‍ور م‍اه‍ی‍ان‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ری‍ه‌
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ن‍م‍ات‍وف‍اگ‍وس‌
پ‍وس‍ت‌
Voltammetry
 
پدیدآور:
ک‍اب‍ان‍ی‌، ل‍ق‍م‍ان‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ف‍رد، اص‍لان‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ورم‍زی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ه‍وش‍ی‍اری‌، ع‍ارف‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ت‍ذرج‍ی‌، زه‍را
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍رچ‍م‍ی‌، وح‍ی‍د
رس‍ت‍م‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍ر، ن‍غ‍م‍ه‌
ن‍ج‍ات‍ی‌ راد، ب‍ی‍ت‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍راد
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، خ‍س‍رو
ارج‍م‍ن‍د، ف‍رزی‍ن‌
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍رداد
رج‍ب‍ی‌، ن‍اص‍ر
ای‍زددوس‍ت‌دار، ب‍ه‍زاد
رن‍ج‍ب‍ر ی‍اری‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌
س‍وری‌، راض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی کاربرد توری صناعی آلومینیومی جایگزین در ضایعات تجربی پوست
رستم زاده ، مهرداد ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۰۵۶،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیستوپاتولوژیک ریه طیور در آلودگی تجربی با آسپرژیلوس فومیگاتوس
نجاتی راد، بیتا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۹۴۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید )ABHB(در ادرار گاوهای شیری اطراف ارومیه
رجبی ، ناصر ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۴۷۵،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
همجوشی سرد
سوری ، راضیه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۸۶،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات برداشت پرده چادرینه بر روی پروفیل هماتوبیوشیمیایی در سگ
هوشیاری ، عارف ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۶۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز O- کینون های هتروسیکلی از واکنش تک ظرفی سه جزیی لاوسون ، آریل گلی اکسالها و ۵- آمینو-۳-متیل - ۱-فنیل پیرازول در حضور کاتالیزورهای مختلف در حلال آب /اتانول
سرچمی ، وحید ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۵۷۲،DQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر ممانعت کنندگی لیزوزیم روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نجاتی ، محمدرضا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸۹۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تیتر IH نیوکاسل در زرده تخم مرغان مادر تخمگذار واکسینه در منطقه ارومیه
ابراهیمی ، خسرو ؛  ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۳۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی برخی روشهای کمومتری برای اندازه گیری مخلوطهای چندتایی
ارجمند، فرزین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۹۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی انواع کپور ماهیان پرورشی کارگاههای اطراف شهرستان ارومیه به نوزاد دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
محمدزاده فرد، اصلان ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۷۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت نقده
رنجبر یاری نژاد، مریم ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۲،EQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مداخله ای عوامل استرسزا( افدرین )و استروئیدها ( هورمونهای تولید مثلی )در موش رات
ایزددوست دار، بهزاد ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیرات میزان تری هالومتانها در مدیریت بهداشتی استخرهای سرپوشیده شهرستان ارومیه
خلیل زاده ، مراد ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۷۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی براپیدمیولوژی بیماری لپتوسپیروز در گاوان استان آذربایجان غربی
مرادی ، محمدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۹۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی قارچهای نماتوفاگوس از مدفوع گوسفند
کابانی ، لقمان ؛  دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۰۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سل در سگهای ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی ارومیه
ورمزیاری ، حمیدرضا ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۴۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی سرولوژیک وضعیت آلودگی به توکسوپلاسماگوندی در گوسفندان منطقه ارومیه به روش ASILE
حیدری ، مهرداد ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی )eadilemosyrhC :.:loc( )yas( ataenilmeced asratnoitpeL
شیبانی تذرجی ، زهرا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۴۴،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سمیت حاد و مزمن حاصل از سموم آزول در آرتمیا ارومیانا
همایونفر، نغمه ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9